Petycje - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje kierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi można składać:

  • przesyłając na adres siedziby organu: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 91-048, Łódź ul. Lutomierska 108/112;
  • bezpośrednio w tej jednostce Policji lub w sekretariacie Wydziału Kontroli KWP w Łodzi adres jw.
  • IX piętro pok. 903, tel.: (47) 841 22 11;
  • w formie elektronicznej pod adres e-mail: skargi@ld.policja.gov.pl. Dane osobowe przetwarzane w ramach rozpatrywania i załatwiania petycji podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. kliknij tutaj.

Procedura rozpatrywania petycji w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997r. Nr. 78, poz. 483),  Ustawie o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1123) oraz Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257).

W ujęciu ogólnym  przedmiotem  petycji możne być żądanie: ustanowienia lub zmiany przepisów prawa, podjęcie decyzji lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony
w  imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji podmiotu rozpatrującego petycję.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz    adresu do korespondencji;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie innej osoby wymaga dołączenia do pisma jej pisemnej zgody, w przeciwnym razie organ w terminie
30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Pozostałe warunki określające, kiedy petycja może pozostać bez rozpatrzenia lub zostać zwrócona do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia jej treści zostały zdefiniowane w art. 7 ustawy o petycjach.

Złożenie petycji skierowanej do niewłaściwego organu będzie podlegało przekazaniu.

W przypadku kiedy wpłynie kolejna petycja, która była już przedmiotem wcześniejszego rozpatrzenia, a nie wnosi nowych faktów lub dowodów, pozostanie ona bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach, treść złożonej petycji (skan) oraz dane dotyczące przebiegu postępowania w odpowiedzi na petycję zostaną umieszczone na stronie internetowej organu BIP. 

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 04.09.2015
Data modyfikacji : 27.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Matusiak Worek
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Matusiak Worek Wydział Komunikacji Społecznej KWP Łódź
Osoba modyfikująca informację:
malgorzata.kosmalacybart
do góry