Wydział Komunikacji Społecznej - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Komunikacji Społecznej

Wydział Komunikacji Społecznej
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. (47) 841-22-10 lub 841-29-30  fax (47) 841-17-90
wks@ld.policja.gov.pl


Naczelnik
kom. Radosław Włodarek

Zastępca Naczelnika
podinsp. Rafał Mrozowski

 

Zadania Wydziału Komunikacji Społecznej:

1) realizowanie zadań związanych z komunikacją wewnętrzną komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji;
2) promowanie inicjatyw i przedsięwzięć służących kreowaniu pozytywnego wizerunku Policji;
3) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych ze współpracą pozaoperacyjną Komendanta z partnerami zagranicznymi;
4) prowadzenie współpracy z urzędami i organami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami zaangażowanymi w działalność na rzecz zwalczania przestępczości i poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego;
5) opracowywanie okresowych analiz zleconych przez Komendanta oraz formułowanie wniosków i przekazywanie ich Komendantowi;
6) organizowanie i koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej;
7) prowadzenie rejestru oraz zbiorów ewidencyjnych wewnętrznych aktów prawnych  i upoważnień Komendanta oraz wewnętrznych aktów prawnych Ministra Spraw Wewnętrznych, Komendanta Głównego Policji i innych;
8) organizowanie obsługi kancelaryjno-biurowej Komendanta, I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji i zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji;
9) prowadzenie kancelarii ogólnej  oraz  nadzorowanie  pracy  kancelaryjnej w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji;
10) organizowanie narad, odpraw, konferencji i spotkań kierownictwa Komendy;
11) koordynowanie  i  organizowanie  uroczystości  policyjnych  z  udziałem  kierownictwa Komendy na obszarze województwa łódzkiego;
12) wdrażanie i doskonalenie w jednostkach Policji i komórkach organizacyjnych Komendy systemu działań wizerunkowych, w tym zasad wynikających z ceremoniału policyjnego, regulaminu musztry w Policji i etykiety urzędniczej;
13) wykonywanie zadań z obszaru badań społecznych dotyczących funkcjonowania Policji oraz badań wewnętrznych wśród policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji;
14) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie strony podmiotowej Komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej;
15) sprawowanie opieki duszpasterskiej nad policjantami i pracownikami Komendy i jednostek Policji;
16) sprawowanie opieki nad izbą tradycji oraz aulą Komendy;
17) zapewnienie obsługi poligraficznej Komendy.


 

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 15.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Szmit
do góry