Zespół Prawny - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Zespół Prawny

Zespół Prawny
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. (47) 841-22-14  lub (47) 841-39-60, fax. (47) 841 - 22 -94


Koordynator Zespołu - mecenas Izabela Włodarska


Radca Prawny - mecenas Katarzyna Popczyk
Radca Prawny - mecenas Ewa Górska
Radca Prawny - mecenas Emilia Krasoń
 

Zakres zadań Zespołu Prawnego:

1) zapewnienie pomocy prawnej dla kierownictwa Komendy, w tym sporządzanie opinii prawnych;
2) zastępstwo  procesowe  Komendanta  przed  Sądem  Najwyższym,  Naczelnym  Sądem Administracyjnym i innymi organami orzekającymi w sprawach należących do właściwości komórek organizacyjnych Komendy;
3) udzielanie porad, wyjaśnień i konsultacji policjantom i pracownikom Komendy oraz jednostek Policji wymienionych w § 4  pkt 2-4 w zakresie stosowania prawa w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
4) analizowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, sądów apelacyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego w sprawach związanych z zadaniami wykonywanymi przez Policję;
5) analizowanie zasadności roszczeń odszkodowawczych pod względem prawnym i przedstawianie wniosków co do sposobu ich załatwienia;
6) uzgadnianie i opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych oraz opiniowanie umów i porozumień, z którymi wiążą się zobowiązania oraz prawa majątkowe;
7) inicjowanie zmian oraz ocena prawna wniosków zgłaszanych przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy w zakresie zmiany, uchylenia lub wydania nowych aktów prawnych;
8) nadzorowanie i koordynowanie prawidłowego przebiegu drogi legislacyjnej wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Komendanta.

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry