Wydział Inwestycji i Remontów - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Inwestycji i Remontów

Wydział Inwestycji i Remontów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Łódź, ul. Pienista 71
tel. (47) 841-39-60, 841-39-61, 841-39-62
fax (47) 841-39-81 , fax resortowy 841 -39 -80
wir@ld.policja.gov.pl

 

Naczelnik
mł. insp. Mariusz Adamczyk

Zastępca Naczelnika
podinsp. Konrad Kabała

 

Zakres zadań Wydziału Inwestycji i Remontów:

1) planowanie, przygotowywanie i realizowanie zadań inwestycyjnych i remontowych dla  jednostek  Policji;
2) przygotowywanie i realizowanie zadań remontowo-konserwacyjnych w obiektach Komendy;
3) planowanie i realizowanie wydatków budżetowych ponoszonych w ramach działalności wydziału;
4) zapewnienie bazy lokalowej na potrzeby jednostek Policji i ich ewidencja;
5) prowadzenie gospodarki nieruchomościami Komendy oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości;
6) prowadzenie działań związanych z bieżącym funkcjonowaniem  obiektów, dostawą mediów, racjonalnym prowadzeniem gospodarki energetycznej i cieplnej, utrzymaniem właściwego stanu sanitarno-higienicznego, a także wywozem nieczystości;
7) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątkowych oraz odpowiedzialność w tym zakresie;
8) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta w sprawach mieszkaniowych;
9) administrowanie zasobami mieszkaniowymi będącymi w dyspozycji Komendanta;
10) prowadzenie obsługi mieszkaniowej policjantów;
11) opracowywanie dokumentacji do przeprowadzenia procedur przetargowych w zakresie właściwości wydziału;
12) organizowanie i realizowanie zadań związanych z ochroną środowiska w Komendzie i jednostkach Policji;
13) wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach i na terenach zewnętrznych należących do Komendy;
14) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry