Wydział Finansów - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Finansów

Wydział Finansów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112  
tel. (47) 841-13-90 lub 91, fax (47) 841-13-85 lub (47) 841-24-35
finanse@ld.policja.gov.pl

 

Zespół ds. Funduszy Pomocowych Wydziału Finansów
KWP w Łodzi


tel. (47) 841-20-89
fundusze@ld.policja.gov.pl

 

Główny Księgowy-Naczelnik Wydziału  
mł. insp. Dariusz Chmielnicki

Zastępca Naczelnika
Magdalena Syncerek

Zastępca Naczelnika
Igor Golasiński


 

Wydział Finansów realizuje zadania kierownika państwowej jednostki budżetowej wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie czynności finansowo-księgowych realizowanych w ramach  następujących  rozdziałów :

• Rozdział 75402 – Komenda Główna Policji,
• Rozdział 75404 – komendy wojewódzkie Policji,
• Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji,
• Rozdział 75493 – Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 roku były finansowane z rachunku dochodów własnych,
• Rozdział 75494 – Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 roku były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze,
• Rozdział 75495- Pozostała działalność.
 

Do  zakresu  zadań  Wydziału  Finansów należy:

1) realizowanie zadań kierownika państwowej jednostki organizacyjnej jako dysponent III   stopnia   środków   budżetowych   i   dysponenta   funduszy  celowych  wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości w zakresie gospodarki finansowej jednostki;
2) sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz planu przychodów i wydatków państwowego funduszu celowego w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie budżetu zadaniowego;
3) sprawowanie  kontroli  formalno-rachunkowej,  dokumentowanie  i  realizacja  wydatków państwowego funduszu celowego i wydatków pozostałych środków finansowych będących w dyspozycji jednostki;
4) prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych;
5) planowanie i dokonywanie wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej;
6) sporządzanie wniosków o płatność związanych z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej;
6a) prowadzenie działań umożliwiających udział Komendy i jednostek policji w programach finansowanych z funduszy pomocowych;
6b) pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych oraz rozliczanie ich wykorzystania;
6c) planowanie, koordynowanie i monitorowanie działań komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji związanych z realizacją zadań finansowych z funduszy pomocowych;
7) bezpośrednia realizacja wydatków osobowych;
8) naliczanie, pobór i ewidencja zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla policjantów i pracowników Komendy i jednostek Policji;
9) prowadzenie obsługi kasowej Komendy;
10) windykacja oraz współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie weryfikacji należności;
11) prowadzenie obsługi finansowej funduszu operacyjnego;
12) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach szkód w mieniu Policji, odszkodowań powypadkowych i innych świadczeń finansowych;
13) obsługa finansowa jednostek Policji;
14) prowadzenie ewidencji syntetycznej składników majątku;
15) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości finansowej;
16) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej pracowniczej kasy zapomogowo- pożyczkowej;
17) realizowanie działań w zakresie inwentaryzacji tj. planowanie, organizowanie, kontrola i rozliczanie wyników inwentaryzacji, a także sporządzanie sprawozdań inwentaryzacyjnych i opracowywanie wniosków;
18) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

Do zadań Głównego Księgowego – Naczelnika Wydziału Finansów należy:

1) prowadzenie rachunkowości Komendy;
2) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki;
3) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji jednostki;
4) dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

 

Metryczka

Data publikacji 27.02.2012
Data modyfikacji 04.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry