Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112  
tel. (47) 841-22-06,  fax (47) 841-17-97
oin@ld.policja.gov.pl

 

Naczelnik
mł. insp. Janusz Mikołajczyk


 

 

Zakres zadań Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

1) zapewnienie bezpieczeństwa informacji w Komendzie, a w szczególności:
a) bezpieczeństwa informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
b) bezpieczeństwa danych osobowych, bezpieczeństwa informacji podlegających ochronie na podstawie innych regulacji bądź procedur wewnętrznych;
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, poprzez opracowywanie, wdrażanie oraz kontrolę przestrzegania procedur i zasad wynikających z przepisów prawa i obowiązujących dokumentów SWBS i PBE dla tych systemów;
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Komendzie;
5) prowadzenie w imieniu Komendanta kontroli obszaru ochrony informacji w jednostkach Policji;
6) opracowywanie i aktualizowanie, wymagających akceptacji Komendanta, procedur   postępowania z materiałami niejawnymi, planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, a także nadzorowanie jego realizacji;
7) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;
8) prowadzenie postępowań sprawdzających wobec:
a) policjantów, pracowników, kandydatów do służby i pracy w Komendzie, Oddziale Prewencji Policji w Łodzi, Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Łodzi, Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu,
b) kierowników jednostek Policji i ich zastępców wymienionych w § 4 pkt 2-4 oraz komendantów powiatowych (miejskich) Policji województwa łódzkiego i ich zastępców;
9) obsługa Komendanta w zakresie wydawania upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
10) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
11) prowadzenie aktualnego wykazu zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Komendant oraz ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania tych danych
12) współpraca z lokalną Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
13) prowadzenie kancelarii tajnej w Komendzie oraz nadzorowanie pracy jej oddziałów
14) prowadzenie archiwum Komendy, w tym:
a) udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, stanowiącej zasób archiwalny Komendy,
b) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „B” i „BE” archiwum Komendy,
c) prowadzenie, na polecenie Komendanta, kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w podporządkowanych składnicach akt,
d) weryfikowanie protokołów oraz udzielanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „B” i „BE” przechowywanej w podległych składnicach akt,
e) przyjmowanie zasobu archiwalnego po zlikwidowanych organach lub jednostkach Policji,
f) wydawanie instrukcji, wytycznych, opinii i innych dokumentów w sprawach związanych z działalnością  podporządkowanych Komendzie składnic akt;
15) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Komendy, a w szczególności:
a) zarządzanie służbą ochronną,
b) tworzenie bądź opiniowanie planu ochrony fizycznej dla obiektów Komendy, udział we wdrażaniu i utrzymywaniu procedur wynikających z tego planu;
16) koordynowanie w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jednostkach Policji procesu udostępniania informacji i materiałów niejawnych na potrzeby sądów, prokuratur i innych uprawnionych podmiotów;
17) realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

 

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 02.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Rosińska
do góry