Wydział Dochodzeniowo-Śledczy - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112 
tel. (47) 841-21-00 lub 01,  fax (47) 841-17-92
wds@ld.policja.gov.pl

 

Naczelnik
mł. insp. Maciej Klepacki

Zastępca
podinsp. Aneta Pietruk

 

Zakres zadań Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego:

1) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących przestępstw trudnych do wykrycia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych bądź dowodowych, a także o zasięgu obejmującym obszar kilku powiatów lub województw, przekraczających możliwości realizacyjne jednostek Policji, a w szczególności postępowań przygotowawczych o:
a) charakterze kryminalnym, w których konieczna jest współpraca z policjami i prokuraturami państw obcych,
b) najcięższe przestępstwa kryminalne o złożonym procesie dowodowym;
2) obejmowanie nadzorem szczególnym postępowań przygotowawczych prowadzonych przez jednostki Policji, charakteryzujących się skomplikowanym stanem prawnym i faktycznym, w tym wielowątkowych oraz o złożonym procesie dowodzenia;
3) koordynowanie czynności dochodzeniowo-śledczych dotyczących zwalczania przestępstw kryminalnych w jednostkach Policji;
4) sprawowanie nadzoru ogólnego oraz dokonywanie ocen działalności komórek dochodzeniowo-śledczych w jednostkach Policji w zakresie przestrzegania prawa, w związku z prowadzonymi postępowaniami, sprawności organizacyjnej, ekonomiki procesowej i rezultatów wykrywczych;
5) analizowanie stanu przestępczości oraz wypracowywanie metod i sposobów jej  zwalczania;
6) opracowywanie opinii, wytycznych oraz metod rozwiązywania problemów z zakresu postępowania przygotowawczego i stosowania instytucji procedury karnej mających istotny wpływ na skuteczność działań Policji w zakresie ścigania karnego;
7) nadzór nad postępowaniem z dowodami rzeczowymi oraz prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych wielkogabarytowych oraz innych, które ze względu na swe gabaryty i inne właściwości nie mogą być przechowywane w składnicach jednostek Policji oraz komórek organizacyjnych Komendy;
8) prowadzenie rejestrów:
a) wskazań uzyskanych ze zbiorów Centralnej Registratury Daktyloskopijnej przy wykorzystaniu Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS),
b) pozytywnych porównań kodu genetycznego ze zbiorów prowadzonych na zasadach określonych w przepisach o prowadzeniu baz danych zawierających informacje o wynikach analiz kwasu dezoksyrybonukleinowego, wraz z dokonywaniem okresowej weryfikacji informacji o efektach działań, podjętych przez jednostki Policji, w wyniku tych wskazań lub porównań;
9) prowadzenie Wojewódzkiego Magazynu Środków Odurzających i Substancji Psychotropowych oraz realizacja prawomocnych decyzji sądów o przepadku przechowywanych substancji;
10) prowadzenie Wojewódzkiego Magazynu Broni i Amunicji służącego do przechowywania broni  palnej  stanowiącej  dowód  rzeczowy  w  postępowaniu  przygotowawczym lub w sprawach o wykroczenia;
11) prowadzenie składnic dowodów rzeczowych na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy oraz Wydziału w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

 

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 04.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry