Wydział Kontroli - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Kontroli

Wydział Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Łodzi
 

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. (47) 841-22-11, fax (47) 841-22-22
kontrola@lodzka.policja.gov.pl

 

Naczelnik 
mł. insp. Łukasz Owczarczyk

 

Zastępca Naczelnika
podinsp. Aleksandra Jędrzejczak

 

Zakres zadań Wydziału Kontroli:

1) dostarczanie Komendantowi informacji i danych dotyczących realizacji przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki Policji zadań wynikających z ustawy o Policji, poleceń Komendanta Głównego Policji oraz własnych;
2) planowanie i prowadzenie na podstawie ustawy i innych wewnętrznych przepisów kontroli w zakresie realizacji zadań Policji, w szczególności poprzez badanie i ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz efektywności organizacji służby i pracy;
3) badanie i kontrolowanie gospodarki finansowej przede wszystkim pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wydatkowania środków publicznych, poprawności  dokumentowania  wydatków, przychodów, prawidłowości prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdawczości budżetowej, a także przestrzegania ustanowionych w jednostce procedur kontroli finansowej;
4) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji dotyczących działania Policji, postępowania policjantów i pracowników Policji oraz nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie realizacji zadań w tym zakresie przez jednostki Policji a także prowadzenie w tym zakresie przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-szkoleniowym;
5) prowadzenie na polecenie Komendanta, wewnętrznych ustaleń w szczególności dotyczących wydarzeń nadzwyczajnych lub przypadków naruszeń prawa przez policjantów lub pracowników Policji;
6) monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych i zaleceń wydanych w następstwie przeprowadzonych  kontroli  oraz  udzielanie  informacji o wynikach kontroli w trybie i na podstawie obowiązujących przepisów;
7) szacowanie obszarów ryzyka oraz analizowanie materiałów własnych, uzyskanych danych oraz informacji zewnętrznych pod  kątem  ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu komórek organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji, opracowywanie na tej podstawie wytycznych i zaleceń mających na celu ich eliminowanie, a także zapobieganie ich powstawaniu;
8) wykorzystywanie ustaleń kontroli do eliminowania przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawniania działalności (funkcjonowania) kontrolowanych podmiotów;
9) wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także sprawowanie kontroli i nadzoru w tym zakresie w jednostkach Policji;
10) gromadzenie i wprowadzanie do systemów elektronicznych danych statystycznych o wydarzeniach nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Komendy oraz nadzór realizacji zadań w tym obszarze dotyczących funkcjonariuszy i pracowników Policji jednostek Policji;
11) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 01.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Rosińska
do góry