Wydział Ruchu Drogowego - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Sosnowiec gm. Stryków
tel. (47) 841-31-17, fax (47) 841-17-75
wrd@ld.policja.gov.pl

 

Naczelnik

nadkom. Kamil Szczęsny
 

 

Zakres zadań Wydziału Ruchu Drogowego:

1) analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa łódzkiego i ocena efektywności podejmowanych działań przez jednostki Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
2) analizowanie przyczyn, miejsc i okoliczności powstawania wypadków drogowych oraz opracowanie i monitorowanie wdrażania kompleksowych programów poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
3) prowadzenie nadzoru nad organizacją i pełnieniem służby na drogach w  jednostkach Policji;
4) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
5) organizowanie, koordynowanie oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją eskort policyjnych pojazdu lub kolumny pojazdów;
6) realizowanie przedsięwzięć i działań upowszechniających znajomość przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
7) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wykonywaniem przez policjantów jednostek Policji zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji oraz ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
8) wykonywanie zadań Komendanta w zakresie prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
9) wykonywanie zadań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym na autostradach oraz innych drogach wyznaczonych odrębną decyzją Komendanta, przebiegających przez obszar województwa łódzkiego;
10) prowadzenie postępowań w zakresie odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych w trybie ustawy o transporcie drogowym i ustawy o drogach publicznych;|
11) przygotowywanie projektów opinii Komendanta w zakresie zasadności lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących;
12) nadzór nad wykonywaniem przez kierowników jednostek Policji zadań w zakresie uzgadniania ze strażami gminnymi (miejskimi) czasu i miejsca wykonywania kontroli ruchu drogowego z użyciem niestacjonarnych urządzeń rejestrujących;
13) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry