Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź

tel. (47) 841-22-36, fax (47) 841-22-22

e-mail: bhp@ld.policja.gov.pl

 

Koordynator Zespołu:

Maria Narowska

 

 

Nadzorujący z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi:

podinsp. Krzysztof Sztandera Radca Wydziału Kontroli KWP w Łodzi
 

Zadania Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KWP w Łodzi:

 1. kontrolowanie warunków służby i pracy oraz prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Oddziale Prewencji Policji w Łodzi, Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi zs. w Sieradzu oraz Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Łodzi,
 2. bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz
  z propozycjami i wnioskami zmierzającymi do usuwania i eliminowania tych zagrożeń,
 3. udział w prowadzeniu postępowań powypadkowych dotyczących wypadków policjantów i pracowników w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji,
 4. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi okresowej analizy stanu bezpieczeństwa
  i higieny służby i pracy w Komendzie i jednostkach Policji wymienionych w pkt. 1 zwierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom występującym w środowisku służby i pracy oraz poprawę warunków służby i pracy,
 5. doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz w zakresie organizacji i metod służby i pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 6. udział w identyfikacji zagrożeń występujących na stanowiskach służby i pracy oraz udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach służby i pracy Komendy i jednostek Policji wymienionych w pkt. 1,
 7. współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,
 8. prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy dla osób przyjmowanych do służby lub pracy w KWP w Łodzi,
 9. współpraca z komisjami lekarskimi podległymi MSW w zakresie orzecznictwa
  o uszczerbku na zdrowiu,
 10. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawach związanych z bezpieczeństwem
  i higieną służby i pracy, w szczególności z Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną.

Metryczka

Data publikacji : 22.03.2018
Data modyfikacji : 23.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Gruszczelak
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Szmit
do góry