Skargi i wnioski - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

ART.225 § 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych."

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia, zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje".
J. Borkowski, w:Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 

Dane osobowe przetwarzane w ramach rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków podlegają ochronie zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
kliknij tutaj

 

 

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY OGRANICZEŃ W ZWIĄZKU ZE STANEM PANDEMII SARS COV 2

  

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Wojewódzkiej Policji w  Łodzi związanych ze składaniem skarg i wniosków. Powyższe dotyczy także przyjęć interesantów przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi (lub jego Zastępców) realizowanych w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15.00 – 17.00.

Oczywiście funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pozostają do Państwa dyspozycji, przy czym przypominamy, iż wniesienie skarg i wniosków możliwe jest również za pośrednictwem poczty, przy pomocy  środków technicznych – telegramem, faksem na numer (42) 665-22-22, jak również za pośrednictwem Internetu na adres mailowy skargi@ld.policja.gov.pl

Każda korespondencja kierowana do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi zostanie załatwiona zgodnie z właściwością.

Ponadto, do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów (42) 665-22-22 lub 0 800 149 971. Dzwoniąc pod wskazane numery uzyskacie Państwo wskazówki w zakresie procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji.

Powyższe związane jest z ograniczeniem interakcji społecznych do minimum, zwłaszcza w sytuacjach, gdy możliwe jest skierowanie zgłoszonych problemów w formie pisemnej.

 

 

 

 

Skargi i Wnioski
można składać w :

Wydziale Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel.
 (47) 841-22-11, fax  (47) 841-22-22
 

 

Naczelnik
mł. insp. Łukasz Owczarczyk

 

p.o. Zastępca Naczelnika

podinsp. Agnieszka Ściebura
 


e-mail: skargi@ld.policja.gov.pl


Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483), Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).
 
W ujęciu ogólnym przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji.

Natomiast wniosek w rozumieniu art. 241 kpa może dotyczyć propozycji ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatyw zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

O tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje, zgodnie z art. 222 kpa, jego treść, a nie tytuł nadany przez autora. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków rozpoczyna się z  chwilą złożenia i przyjęcia skargi (wniosku).

Przepis art. 253 § 1 kpa zobowiązuje organ Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych terminach.

Obowiązek przyjmowania obywateli w sprawach skarg spoczywa na kierownikach jednostek organizacyjnych Policji. Nie jest to obowiązek codziennego przyjmowania interesantów, czynność tę ograniczono do jednego dnia w tygodniu.

Godziny przyjęć określa kierownik jednostki organizacyjnej. Informacja o terminach przyjęć powinna być wywieszona w miejscu widocznym.

W sprawach skarg i wniosków Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi (lub jego Zastępcy) przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 15:00 – 17:00, a w przypadku, gdy jest to dzień świąteczny lub wolny od pracy, w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 

Termin ten został dostosowany do dnia przyjęć interesantów przez administrację państwową województwa łódzkiego.

Komendanci Powiatowi/Miejscy województwa łódzkiego przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków realizują w terminach:

 

KPP Bełchatów wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Brzeziny wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Kutno wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Łask wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Łęczyca wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Łowicz wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KMP Łódź wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Łódź Wschód wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Opoczno wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Pabianice wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Pajęczno wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KMP Piotrków Tryb. wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Poddębice wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Radomsko wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Rawa Maz. wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Sieradz wtorki w godz. 14.00 - 17.00
KMP Skierniewice wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Tomaszów Maz. wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Wieluń wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Wieruszów wtorki w godz. 14.00 - 17.00
KPP Zduńska Wola wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Zgierz wtorki w godz. 15.00 - 17.00
   

 

Ponadto w KWP w Łodzi policjanci Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00,

tel. (47 841) -13-73; (47 841) - 22-15; (47 841) -20-53; (47 841) -20-40.

Prawo przewiduje różne sposoby wniesienia skarg i wniosków. Można je wnosić pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty), ustnie do protokołu, a także przy pomocy środków technicznych – telegramem i faksem. Rozwój techniki dał możliwość wnoszenia skarg również za pośrednictwem Internetu.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,
  • dokładny adres do korespondencji,
  • dokładny opis zdarzenia.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

Skargi można składać w imieniu innych osób wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

W przypadku skargi lub wniosku złożonego telefonicznie (często zgłaszanych dyżurnym jednostek Policji) informuje się składającego, że powinien zgłosić się osobiście lub przesłać pismo do jednostki. Niespełnienie tego wymogu pozbawi tak przedstawioną skargę lub wniosek nadania biegu czynnościom wyjaśniającym oraz spowoduje, że wnoszący nie otrzyma odpowiedzi.

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby, niekoniecznie policjanta, może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek
policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

INFOLINIA OBYWATELSKA 800 676 676
telefon: (+48 22) 55 17 700
fax (+48 22) 827 64 53

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl 
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 05.02.2010
Data modyfikacji : 05.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Szmit
do góry