Skargi i wnioski - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i Wnioski
można składać w :

Wydziale Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. (42) 665-22-11, fax (42) 665-22-22


p.o. Naczelnik
podinsp. Łukasz Owczarczyk

Zastępca Naczelnika
podinsp. Tomasz Tyszkiewicz


e-mail: skargi@ld.policja.gov.pl


Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 
W ujęciu ogólnym przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji.

Natomiast wniosek w rozumieniu art. 241 kpa dotyczy propozycji ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatyw zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

O tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje zgodnie z art. 222 kpa jego treść, a nie tytuł nadany przez autora. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków rozpoczyna się z  chwilą złożenia i przyjęcia skargi (wniosku).

Przepis art. 253 § 1 kpa zobowiązuje organ Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych terminach.

Obowiązek przyjmowania obywateli w sprawach skarg spoczywa na kierownikach jednostek organizacyjnych Policji. Nie jest to obowiązek codziennego przyjmowania interesantów, czynność tę ograniczono do jednego dnia w tygodniu.

Godziny przyjęć określa kierownik jednostki organizacyjnej. Informacja o terminach przyjęć powinna być wywieszona w miejscu widocznym.

W sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi (lub jego Zastępcy) przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 15:00 – 17:00, a w przypadku, gdy jest to dzień świąteczny lub wolny od pracy, w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 

Termin ten został dostosowany do dnia przyjęć interesantów przez administrację państwową województwa łódzkiego.

Komendanci Powiatowi/Miejscy województwa łódzkiego przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków realizują w terminach:
 

KPP Bełchatów wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Brzeziny wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Kutno wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Łask wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Łęczyca wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Łowicz wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KMP Łódź wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Łódź Wschód wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Opoczno wtorki w godz. 10.00 - 17.00
KPP Pabianice wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Pajęczno wtorki w godz. 10.00-12.00, 15.00-18.00
KMP Piotrków Tryb. wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Poddębice wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Radomsko wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Rawa Maz. wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Sieradz wtorki w godz. 14.00 - 17.00
KMP Skierniewice wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Tomaszów Maz. wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Wieluń wtorki w godz. 14.00 - 17.00
KPP Wieruszów wtorki w godz. 14.00 - 17.00
KPP Zduńska Wola wtorki w godz. 15.00 - 17.00
KPP Zgierz wtorki w godz. 15.00 - 17.00
   

 

Ponadto w KWP w Łodzi policjanci Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00,
tel. (42 665) -13-73; (42 665) - 22-15; (42 665) -20-53; (42 665) -20-40.

Prawo przewiduje różne sposoby wniesienia skarg i wniosków. Można je wnosić pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty), ustnie do protokołu, a także przy pomocy środków technicznych – telegramem i faksem. Rozwój techniki dał możliwość wnoszenia skarg także za pośrednictwem Internetu.

W przypadku skargi lub wniosku złożonego telefonicznie (często zgłaszanych dyżurnym jednostek Policji) informuje się składającego, że powinien zgłosić się osobiście lub przesłać pismo do jednostki. Niespełnienie tego wymogu pozbawi tak przedstawioną skargę lub wniosek nadania biegu czynnościom wyjaśniającym oraz spowoduje, że wnoszący nie otrzyma odpowiedzi.

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby, niekoniecznie policjanta, może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.
 
 
Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek
policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl 
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

 

Metryczka

Data publikacji 05.02.2010
Data modyfikacji 26.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Zając
do góry