Pozwolenia, licencje - Pozwolenia i licencje - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia i licencje

Wydział Postępowań Administracyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

siedziba Wydziału: 

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi

91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112

Naczelnik

mł. insp. Dorota Wołoszyńska

Zastępca Naczelnika

podinsp. Mariusz Misztela

Godziny przyjęć interesantów:

Czwartek  -  8.00 - 10.00

Wydział Postępowań Administracyjnych realizuje zadania należące do kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie ochrony osób i mienia, pozwoleń na broń oraz cudzoziemców.

W skład Wydziału wchodzą:

Zespół ds. Ochrony Osób i Mienia

Do zadań zespołu należy m.in. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wpisów na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, organizowania i prowadzenia egzaminów dla osób ubiegających się o dopuszczenie do pracy z bronią, prowadzenie postępowań administracyjnych dla osób ubiegających się o licencję detektywa.

Telefony kontaktowe:

Wprowadzania danych podlegających wpisowi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego dokonują komendanci wojewódzcy Policji właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wpisywane dane dotyczą.

Zespół ds. Nadzoru, Kontroli Oraz Broni Obiektowej i Koncesji

Do zadań zespołu należy m.in. uzgadnianie planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, analizowanie stanu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń objętych obowiązkową ochroną, nadzór nad SUFO, kontrola podmiotów posiadających koncesję w zakresie ochrony osób i mienia, oraz koncesję w zakresie obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, ocenianie spełniania wymagań technicznych magazynów broni przygotowanych przez SUFO.  Zespół zajmuje się także wydawaniem i cofaniem pozwoleń na broń palną dla osób prawnych, nadzorem nad obrotem bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi do użytku cywilnego. Na zlecenie Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych  opiniuje wnioski przedsiębiorców, którzy ubiegają się o uzyskanie koncesji: na świadczenie usług ochrony osób i mienia, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, dopuszczeniem do pracy z bronią.

Do pobrania - schemat proceudry kontroli:  

http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/download/29/100655/Schematprocedurykontroli.doc

telefon kontaktowy:

Zespół ds. Cudzoziemców

Do zadań zespołu należy m.in. opiniowanie dla Wojewody Łódzkiego wniosków cudzoziemców ubiegających się o: zezwolenie na zamieszkanie na czas określony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, nadanie obywatelstwa polskiego, rezygnację z obywatelstwa polskiego, zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i wizę repatriacyjną, koordynowaniem działań jednostek Policji w sprawach wydaleń z terytorium RP.

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi współpracuje z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Strażą Graniczną w Łodzi.

Telefony kontaktowe:

Składanie Broni Palnej do Depozytu W Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi

Obowiązek złożenia broni palnej i amunicji do depozytu zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r, poz. 576 ze zm.) nałożony jest na:

  1. Osobę, która utraciła prawo do posiadania broni palnej - jeżeli broń nie została zbyta w terminie 30 dni (art. 22 ust. 3  przywoływanej ustawy).
  2. Osobę, która weszła w posiadanie broni po osobie zmarłej (art. 23, ust.1 pkt. 3 przywoływanej ustawy).
  3. Cudzoziemców, posiadających pozwolenie na przywóz i wywóz broni i amunicji na podstawie zaświadczenia wystawionego przez właściwego konsula Rzeczpospolitej Polskiej - jeżeli upłynął termin ważności zaświadczenia. (art. 41 ust.  2, art. 42 ust. 5 przywoływanej ustawy).
  4. Cudzoziemców niebędących obywatelami Unii Europejskiej lub niewymienionych w art. 39 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, nabywających na terenie Polski broń lub amunicje w przypadku niedotrzymania terminu określonego w zgodzie na wywóz broni i amunicji. (art. 43 ust. 5 przywoływanej ustawy).
  5. Osoba składająca broń i amunicję do depozytu z wyjątkiem znalazcy tej broni i amunicji może wyrazić zgodę na jej zniszczenie.
  6. Przyjęcie broni i amunicji do zniszczenia dokonuje się na podstawie: pisemnego wniosku o zniszczenie broni i amunicji,
  7. Zniszczenie broni i amunicji dokonywane jest nieodpłatnie.

Koszty zdeponowania broni reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie (Dz. U. z 2004 r., nr. 152 poz. 1609).

  1. Za przechowywanie broni oraz amunicji w depozycie pobierana jest opłata w wysokości 1% opłaty za wydanie pozwolenia na broń osobie fizycznej za każdą dobę przechowywania.
  2. Opłata pobierana jest od każdego egzemplarza broni.
  3. Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy KWP w Łodzi najpóźniej w dniu odbioru broni i amunicji z depozytu.

Broń i amunicja przyjmowana jest do depozytu WPA KWP w Łodzi w godzinach przyjęć interesanta, w innych godzinach - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W razie wątpliwości depozytariusz Wydziału służy Państwu informacją pod nr tel. 47 841 18 68.

Pozwolenia na broń do celów: ochrony osobistej (broni palnej bojowej, gazowej), łowieckich, sportowych, szkoleniowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych według nazwiska posiadacza:

Tabela dotycząca pozwolenia na broń
Pozwolenia na broń do celów: ochrony osobistej (broni palnej bojowej, gazowej), łowieckich, sportowych, szkoleniowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych. Podział wg nazwiska posiadacza. Numer telefonu
A, B, C 47 841 18 75
D, E, F, G 47 841 18 70
H, I, J, N, R 47 841 19 84
od KB do KZ 47 841 19 86
L, Ł, M 47 841 18 77
Ka, O, P 47 841 19 86
S 47 841 19 98
T, U, Y, Z 47 841 19 73
W 47 841 19 83
Broń palna gazowa 47 841 19 97
Kwalifikowany pracownik ochrony/licencja detektywa

47 841 18 76
47 841 18 78

Dopuszczenie do pracy z bronią 47 841 19 87
Nadzór i kontrola 47 841 19 97
Cudzoziemcy 47 841 19 95
47 841 19 96
Depozytariusz 47 841 18 68
Wpis do rejestru lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych i wydawania orzeczeń 47 841 18 67

OGŁOSZENIA:

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 30.03.2007
Data modyfikacji : 02.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
malgorzata.kosmalacybart
do góry