Ochrona danych osobowych - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

1.    Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.

2.    Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Łukasz Szczerbakowicz, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl.
       Zastępcą Inspektora Danych Ososbowych (IOD) jest kom. Marcin Sędzicki, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl.

3.    Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:

a.    w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnieni bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO).
b.    W celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
c.    w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO)
d.    w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale  niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
e.    w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli  jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO). W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.

4.    W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

a.    dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;
b.    sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c.    usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
d.    ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
e.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

5.    Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) -  przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6.    W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    

8.    Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.

9.    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku.

10.     Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź.

2. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź, bądź za pomocą adresu e-mail: iod@ld.policja.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym:  Policji, prokuraturom, sądom na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

6. Monitoringiem wizyjnym objęte są obiekty Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

7. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania może być krótszy w zależności od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po zapełnieniu dysku dane zostają automatycznie nadpisane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

8. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  (zwana dalej - DODO) informuję o tym, że:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Łukasz Szczerbakowicz, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl.

    Zastępcą Inspektora Danych Ososbowych (IOD) jest kom. Marcin Sędzicki, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywaniei zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z DODO, przysługuje osobie której dane są przetwarzane prawo do;

a) wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl,
b) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POPRZEZ PROGRAM ELEKTRONICZNY NADAWCA

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO, informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048. 
 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Łukasz Szczerbakowicz – tel. 47 841 20 62, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
   Zastępcą Inspektora Danych Ososbowych (IOD) jest kom. Marcin Sędzicki, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl.
 
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Policji oraz umowy nr204/151/BŁiI/18/RG (ID nr: 393383/L) z dnia 27.09.2018 roku zawartej z Pocztą Polską S.A. na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i e RODO.
 
4. W programie Elektroniczny Nadawca przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych, z którymi ADO prowadzi korespondencję korzystając z usług operatora pocztowego Poczta Polska S.A. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres do korespondencji, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), nazwa instytucji, funkcja lub stanowisko osoby reprezentującej osobę prawną, numer identyfikacji podatkowej.
 
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do: 
a. dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
b. sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
c. usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO;
 
6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
7. Dane osobowe są przekazywane Poczcie Polskiej S.A. prowadzącej działalność pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zmianami) – celem wykonania usługi.
 
8. Dane osobowe są przekazywane operatorom pocztowym państw trzecich w przypadku przesyłek zagranicznych.
 
9. Dane osobowe przetwarzane w programie Elektroniczny Nadawca usuwane są z programu po wpływie 410 dni.
 
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metryczka

Data publikacji : 24.05.2018
Data modyfikacji : 04.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Gruszczelak
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Szmit

Nawigacja

do góry