Informacja z działalności kontrolnej w roku 2008 - Kontrole - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z działalności kontrolnej w roku 2008

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
WYDZIAŁU KONTROLI KWP W ŁODZI W 2008 r.
 
 
 
W 2008 r. zadania kontrolne realizowane były przez Wydział Kontroli KWP funkcjonujący w strukturach KWP w Łodzi.
Kontrole prowadziły: Sekcja Kontroli Ogólnopolicyjnej, Sekcja Audytu i Analiz, Sekcja Skarg i Wniosków, Zespół Kontroli Finansowo - Gospodarczej i Zespół Ochrony Pracy.
W 2008 roku przeprowadzono ogółem 56 kontroli, w tym 45 problemowych,
6 doraźnych, 1 sprawdzającą oraz 4 w trybie uproszczonym. Nie realizowano kontroli kompleksowych. Przeprowadzone kontrole objęły ogółem 147 jednostek i komórek organizacyjnych KWP w Łodzi, przy czym w ramach kontroli problemowych skontrolowano 72 podmioty, w ramach kontroli doraźnych 29, sprawdzających 1, a w trybie uproszczonym 45.
 
Kontrole obejmowały m.in. następujące zagadnienia
 
I    Z zakresu służby kryminalnej:
 • gospodarowanie funduszem operacyjnym,
 • gospodarowanie lokalami mieszkalnymi wykorzystywanymi na potrzeby służbowe związane z realizacją zadań służb kryminalnych,
 • zasadność i legalność stosowania kontroli operacyjnej,
 • efektywność współpracy z osobowymi źródłami informacji przy rozpoznawaniu pseudokibiców.
 
II  Z zakresu służby prewencyjnej i ruchu drogowego:
 • przechowywanie, ewidencjonowanie i przekazywanie do użytkowania służbowej broni palnej,
 • monitorowanie przez przełożonych efektywności pełnienia służby przez dzielnicowych,
 • dokumentowanie wybrakowań i przeklasyfikowań broni palnej i amunicji,
 • sprawdzenie zgodności z przepisami przechowywania, ewidencjonowania
  i wydawania broni palnej przyjętej w depozyt.
 
III Z zakresu gospodarki finansowo-gospodarczej:
 • prawidłowość postępowań w sprawach o zamówienia publiczne,
 • prawidłowość postępowania i przestrzegania postanowień regulaminu KWP w Łodzi przez Komisję ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • prawidłowość dokumentowania obrotów kasowych,
 • prawidłowość wydatkowania środków finansowych z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • prawidłowość przyznawania świadczeń z art. 117 Ustawy o Policji funkcjonariuszom odchodzącym na zaopatrzenie emerytalne,
 • gospodarka mandatowa.
 
 
 
IV Z zakresu ochrony pracy:
 • realizacja badań profilaktycznych przez policjantów i pracowników Policji,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów w zakresie umundurowania, środków ochrony osobistej i wyposażenia specjalnego,
 • bezpieczeństwo pożarowe i realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
V   Z zakresu skarg i wniosków:
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg wniosków i listów.
 
W wyniku przeprowadzonych w 2008 r. kontroli sformułowano jeden wniosek
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz dwa o wyróżnienie. W efekcie przeprowadzonych kontroli nie kierowano wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowań przygotowawczych, jak również zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
W 2008 roku policjanci i pracownicy Wydziału Kontroli KWP w Łodzi przeprowadzili ogółem 66 czynności sprawdzająco – wyjaśniających.
Na podstawie analizy nieprawidłowości i uchybień ujawnionych w wyniku kontroli
z zakresu tematyki ogólnopolicyjnej oraz czynności sprawdzająco – wyjaśniających można wskazać, że ich przyczyną w dalszym ciągu w wielu przypadkach jest niewystarczający nadzór nad policjantami ze strony przełożonych różnego szczebla oraz niedostateczna znajomość przepisów, zarówno powszechnie obowiązujących jak i resortowych, regulujących procedurę postępowania. Wobec powyższego, wyniki kontroli i czynności sprawdzająco
– wyjaśniających omawiane są w ramach narad, odpraw do służby, a także w trakcie doskonalenia zawodowego policjantów.

Metryczka

Data publikacji : 26.03.2009
Data modyfikacji : 16.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
KWP w Łodzi
do góry