Informacja z działalności kontrolnej w roku 2007 - Kontrole - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z działalności kontrolnej w roku 2007

Informacja o działalności kontrolnej
Wydziału Kontroli KWP w Łodzi w 2007 r.

 
 W 2007r. zadania kontrolne realizowane były przez Wydział Kontroli funkcjonujący w strukturach KWP w Łodzi.
Kontrole prowadziły: Sekcja Kontroli Ogólnopolicyjnej, Sekcja Audytu i Analiz, Sekcja Skarg i Wniosków, Zespół Ochrony Pracy oraz Zespół Kontroli Finansowo – Gospodarczej.
W 2007r. przeprowadzono 24 kontrole, w tym 14 problemowych, 1 – sprawdzającą, 9 – doraźnych. Nie realizowano kontroli kompleksowych. Objęły one ogółem 54 komórki i jednostki organizacyjne KWP w Łodzi, przy czym w ramach kontroli problemowych skontrolowano 38 podmiotów, sprawdzających – 3, doraźnych –13.
W porównaniu do roku 2006 nie odnotowano wzrostu ogólnej liczby kontroli, przy czym nastąpiły zmiany w rodzajach kontroli w kierunku wyraźnego wzrostu liczby kontroli problemowych o 55,6 % ( co stanowi 5 problemowych więcej) i spadek liczby kontroli doraźnych o ok. 36% ( 5 kontroli doraźnych mniej). Kontrole przeprowadzone w 2006 roku objęły  83 podmioty, zatem w 2007 roku w tym obszarze odnotowano spadek o ok. 35%, co stanowi mniej o 29 podmiotów poddanych kontroli.
Spośród 24 kontroli przeprowadzonych w 2007 roku Zespół Kontroli Finansowo– Gospodarczej przeprowadził 9 kontroli, Sekcja Kontroli Ogólnopolicyjnej - 8 kontroli, Zespół Ochrony Pracy – 5, Sekcja Audytu i Analiz –  1, Sekcja Skarg i Wniosków –  1 kontrolę.
Kontrole obejmowały m. in. następujące zagadnienia:
I. Z obszaru problematyki ogólnopolicyjnej:
A. Z zakresu służby kryminalnej:
w obszarze pracy operacyjnej:
•    realizację poleceń Komendanta Głównego Policji dotyczących kierunków działań naprawczych w celu zwiększenia efektywności pracy operacyjnej;
•    gospodarowanie funduszem operacyjnym;
•    skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
•    poszukiwanie osób zaginionych przez Policję.B. Z zakresu służby prewencyjnej i ruchu drogowego:
•    cofanie pozwoleń na broń palną bojową, ze szczególnym uwzględnieniem osób będących w zainteresowaniu Policji;
•    stosowanie procesowo-prewencyjnego środka przymusu bezpośredniego w postaci zatrzymania osoby, z uwzględnieniem stanu techniczno-sanitarnego oraz wyposażenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych oraz prawidłowości realizowanych przez jednostki policji zadań związanych z konwojowaniem osób, w kontekście samowolnych oddaleń;
•    rejestrację w KSIP kierowców ”obcokrajowców” - sprawców przestępstw w ruchu drogowym;
•    realizowanie konwojów zamiejscowych;
•    holowanie pojazdów na zlecenie Policji oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad tym zagadnieniem.
II. Z zakresu gospodarki finansowo – gospodarczej:
•    podnoszenie mnożnika kwoty bazowej służącego   do ustalenia wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego oraz dodatku służbowego lub funkcyjnego funkcjonariuszom przechodzącym na zaopatrzenie emerytalne;

•    procedury kontroli finansowej w Gospodarstwie Pomocniczym KWP w Łodzi;

•    zamówienia publiczne na zakup kamizelek kuloodpornych;

•    wypłatę należnego dodatkowego wynagrodzenia przysługującego funkcjonariuszom za obsługę codzienną pojazdów służbowych;

•     gospodarkę mandatową;

•    gospodarkę częściami i akcesoriami do samochodów służbowych;

•    wypłatę składników uposażeń, zrealizowanych na podstawie rozkazów personalnych Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi obarczonych błędem przerobienia;

•    naliczanie dodatkowego wynagrodzenia przysługującego funkcjonariuszom za obsługę codzienną pojazdów służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych skutków finansowych, stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.
  III.  Z zakresu ochrony pracy:
•    bezpieczeństwo i higienę służby i pracy oraz medycyny  pracy;

•    bezpieczeństwo pożarowe i realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


  IV. Z zakresu skarg i wniosków:
•    przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwiania skarg, wniosków i listów.

W wyniku przeprowadzonych w 2007 roku kontroli nie sformułowano wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych, przy czym w 2006 roku sformułowano wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec 2 policjantów. Podobnie, jak w 2006 roku, nie kierowano wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowań przygotowawczych ani zawiadomień  o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
W 2007 roku służby inspekcyjne przeprowadziły ogółem 81 postępowań wyjaśniająco – sprawdzających przy 41 tego typu postępowaniach w 2006 roku ( co stanowi wzrost o blisko 100 % ), w tym: 66 – Sekcja Audytu i Analiz ( z czego w 51 przypadkach był to nadzór nad czynnościami wyjaśniającymi prowadzonymi w jednostkach podległych KWP w Łodzi), 12 - Sekcja Kontroli Ogólnopolicyjnej ( w tym w 2 przypadkach o charakterze nadzoru),  3 – Zespół Kontroli Finansowo – Gospodarczej.
W oparciu o analizę ujawnionych w wyniku kontroli z zakresu tematyki ogólnopolicyjnej oraz czynności wyjaśniających nieprawidłowości i mechanizmów ich powstania można postawić tezę, iż przyczyną dużej części uchybień był słaby i nieskuteczny nadzór służbowy oraz nieznajomość zarówno regulacji prawnych, jak i obowiązujących procedur. W tej sytuacji od 2006 roku utrzymuje się tendencja, aby wskutek podejmowanych działań kontrolnych eliminować mechanizmy generujące nieprawidłowości, w tym poprzez instruktaż i szkolenie, nie zaś karanie dyscyplinarne poszczególnych osób, zwykle nieumyślnie naruszających obowiązujące procedury.
W 2007 roku kontynuowano prace w sferze unowocześniania metod kontroli poprzez wykorzystanie metod i technik audytowych, kierunkując działania kontrolne na identyfikację błędów systemowych, poprawę niedociągnięć oraz zmiany w przepisach i procedurach.
Dodatkowo w 2007 roku rozpoczęto badania audytowe, którym poddano wdrożenie i realizację zadań określonych w Strategii Wojewódzkiej Łódzkiej Policji na lata 2007 – 2009 w 2 jednostkach Policji województwa łódzkiego, w 3 wybranych obszarach dotyczących: pionu prewencji i ruchu drogowego oraz pionu kryminalnego.
 

Metryczka

Data publikacji : 09.04.2008
Data modyfikacji : 16.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
KWP w Łodzi
do góry