Informacja z działalności kontrolnej w roku 2006 - Kontrole - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o działalności kontrolnej
Wydziału Kontroli KWP w Łodzi w 2006 r.

 W 2006r. zadania kontrolne realizowane były przez Inspektorat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, od 01.06.2006r. funkcjonujący w strukturach KWP w Łodzi jako Wydział Kontroli.

Kontrole prowadziły: Sekcja Kontroli Ogólnopolicyjnej (wcześniej Zespół Kontroli), Sekcja Audytu i Analiz (wcześniej Zespół Analiz i Informacji), Sekcja Skarg i Wniosków (wcześniej Zespół Skarg i Wniosków), Zespół Ochrony Pracy oraz wyodrębniony od 01.06.2006r. Zespół Kontroli Finansowo – Gospodarczej.

W 2006r. przeprowadzono 24 kontrole, w tym 9 problemowych, 1 – sprawdzającą, 14 – doraźnych. Nie realizowano kontroli kompleksowych. Objęły one ogółem 83 komórki i jednostki organizacyjne KWP w Łodzi.

W porównaniu do roku 2005 odnotowano wzrost ogólnej liczby kontroli o jedną (ok. 5%), przy czym nastąpiły zmiany w rodzajach kontroli w kierunku wyraźnego wzrostu liczby kontroli doraźnych o 40% (10 doraźnych) i spadek liczby kontroli problemowych o ok. 30% (12 kontroli problemowych). Kontrole przeprowadzone w 2005 roku objęły 110 podmiotów, zatem w 2006 roku w tym obszarze odnotowano spadek o ok. 25%.

Spośród 24 kontroli przeprowadzonych w 2006 roku Sekcja Kontroli Ogólnopolicyjnej przeprowadziła 12 kontroli, Zespół Kontroli Finansowo – Gospodarczej – 4, Sekcja Audytu i Analiz – 3, Zespół Ochrony Prac – 3, Sekcja Skarg i Wniosków – 1 kontrolę.

Kontrole obejmowały następujące zagadnienia:

z obszaru problematyki ogólnopolicyjnej:

z zakresu służby kryminalnej:

· w obszarze pracy dochodzeniowo – śledczej:

 • skuteczność działań Policji w zakresie ujawnionych składników majątkowych podejrzanych oraz ich zajęcia w postępowaniach przygotowawczych o przestępstwo przeciwko mieniu przy wysokości strat powyżej 50 tys. zł;
 • realizację czynności na miejscach zdarzeń i we wstępnej fazie postępowań przygotowawczych w sprawach najpoważniejszych przestępstw kryminalnych;
 • sposób zabezpieczenia, ewidencjonowania, przechowywania oraz wydawania dowodów rzeczowych;

· w obszarze pracy operacyjnej:

 • ocenę realizacji poleceń Komendanta Głównego Policji dotyczących kierunków działań naprawczych w celu zwiększenia efektywności pracy operacyjnej;
 • gospodarowanie funduszem operacyjnym;
 • skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości;

  z zakresu służby prewencyjnej i ruchu drogowego:

 • wydawanie pozwoleń na broń palną bojową;
 • taktykę pełnienia statycznych kontroli ruchu drogowego;
 • pełnienie służb prewencyjnych oraz kryteria oceny policjantów służby kandydackiej;
 • rejestrację kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w ewidencji kierowców;

 z zakresu ochrony pracy:

 • przestrzeganie przepisów i realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 • przestrzeganie przepisów i realizacja zadań z zakresu bhp służby i pracy oraz medycyny pracy;

 z zakresu skarg i wniosków – przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków oraz listów;

 z zakresu gospodarki finansowo – gospodarczej:

 • gospodarkę mandatową;
 • przyznawanie, rozliczanie i wypłatę równoważników pieniężnych za remont lub brak lokali mieszkalnych policjantom oraz emerytom (rencistom) policyjnym;
 • wypłatę dodatkowego wynagrodzenia przysługującego policjantom za obsługę codzienną pojazdów służbowych;
 • zamówienia publiczne;
 • gospodarowanie amunicją;
 • jakość i sprawność sprzętu ochronnego Nieetatowych Pododdziałów Policji.

W wyniku przeprowadzonych kontroli sformułowano wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec dwóch policjantów. Ponadto wskutek realizacji wniosków pokontrolnych przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące z dwoma policjantami. Nie kierowano wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowań przygotowawczych ani zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

W 2005 roku w zakresie efektów kontroli odnotowano 12 wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych oraz w dwóch przypadkach skierowano wnioski do prokuratury.

Znaczny spadek liczby wszczętych postępowań dyscyplinarnych w wyniku ujawnionych w kontrolach nieprawidłowości (o ok. 80%) należy tłumaczyć zmianą podejścia do działań kontrolnych, które nastawione są przede wszystkim na eliminację mechanizmów generujących nieprawidłowości, nie zaś na karanie dyscyplinarne poszczególnych osób, zwykle nieumyślnie naruszających obowiązujące procedury.

W 2006 roku służby inspekcyjne przeprowadziły ogółem 40 postępowań wyjaśniająco – sprawdzających, w tym: 24 – Sekcja Audytu i Analiz, 14 – Sekcja Kontroli Ogólnopolicyjnej, 2 – Zespół Kontroli Finansowo – Gospodarczej.

W oparciu o analizę ujawnionych w wyniku kontroli oraz czynności wyjaśniających nieprawidłowości i mechanizmów ich powstania można postawić tezę, iż przyczyną znacznej większości uchybień jest słaby i nieskuteczny nadzór służbowy oraz nieznajomość zarówno regulacji prawnych, jak i obowiązujących procedur.

Jednocześnie warto dodać, iż prowadzone są prace w sferze unowocześniania metod kontroli poprzez wdrażanie podejścia audytowego zmierzającego do kierunkowania kontroli na identyfikację błędów systemowych, poprawę niedociągnięć oraz zmiany w przepisach i procedurach. Zdanie to znalazło odbicie w ramach jednego z celów Strategii Wojewódzkiej Łódzkiej Policji na lata 2007 – 2009 dotyczącego modernizacji Policji.

Metryczka

Data publikacji : 26.04.2007
Data modyfikacji : 16.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
KWP w Łodzi
do góry