Informacja z działalności kontrolnej w roku 2010 - Kontrole - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z działalności kontrolnej w roku 2010

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU KONTROLI

KWP W ŁODZI W 2010 ROKU

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA ILOŚCI KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2010 ROKU
Z PODZIAŁEM NA KONTROLE KOMPLEKSOWE, PROBLEMOWE, SPRAWDZAJĄCE, DORAŹNE ORAZ KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

Rodzaj kontroli

2010

Liczba kontroli

 

Liczba skontrolowanych podmiotów

Kontrola kompleksowa

-

-

Kontrola problemowa

35

40

Kontrola doraźna

  2

  2

Kontrola sprawdzająca

-

-

Kontrola w trybie uproszczonym

 4

 4

Ogółem

41

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROLE   PROBLEMOWE

 

1.            Kontrola wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta II stopnia Komendanta Miejskiego/Powiatowego Policji.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach.

2.      Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu.

3.      Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie.

4.      Komenda Powiatowa Policji w Opocznie.

5.      Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli.

6.      Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie.

7.      Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

8.      Komenda Powiatowa Policji Łowiczu.

9.      Komenda Powiatowa Policji Radomsku.

10.  Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach.

 

Problematyka kontroli:

 

W trakcie kontroli sprawdzono celowość i oszczędność wydatkowania środków, prowadzenie ewidencji oraz organizację obsługi kasowej i bankowej, a także zarządzanie składnikami majątku nabytymi ze środków funduszu.

 

2.            Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości dokumentowania i przekazywania broni palnej niestanowiacej własności Policji do fizycznego niszczenia (złomowania).

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi.

2.      Wydział Dochodzeniowo - Śledczy KWP w Łodzi.

3.      Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej KWP w Łodzi.

 

Problematyka kontroli:

 

1.      Procedura deponowania broni palnej i amunicji w „magazynie depozytów” Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi.

2.      Przekazywanie i przyjmowanie zdeponowanej broni palnej i amunicji
w „magazynie depozytów” Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP
w Łodzi do Wydziału Gospodarki Materiałowo - Technicznej KWP w Łodzi
w celu jej zniszczenia (złomowania).

3.      Przekazywanie i przyjmowanie broni palnej i amunicji stanowiącej dowody rzeczowe, co do których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa oraz pochodzącej z tzw. rozbrojenia terenu, niestanowiącej dowodów rzeczowych.

4.      Proces kasacji (niszczenia) broni palnej i amunicji przekazanej z Wydziału Postępowań Administracyjnych oraz stanowiącej dowody rzeczowe, co do których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa, a także pochodzącej z tzw. rozbrojenia terenu, niestanowiącej dowodów rzeczowych.

5.      Funkcjonowanie komisji powołanej do realizacji procesu niszczenia (złomowania) broni palnej i amunicji.

6.      Przekazanie złomu zniszczonej broni do punktu przetopu oraz udział komisji
w procesie jej fizycznego przetapiania.

7.      Dokumentowanie procesu przekazywania, deponowania i niszczenia broni palnej
i amunicji.

8.      Nadzór przełożonych nad problematyką przechowywania i niszczenia broni palnej
i amunicji niebędącej własnością Policji.

 

3.            Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji przez dzielnicowych zadań określonych w Zarządzeniu Nr 162 KGP z dnia 18.02.2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieska karta”.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy.

2.      II Komisariat Policji KMP w Łodzi.

 

Problematyka kontroli:

 

1.      Zakres i sposób wykonywania czynności służbowych realizowanych przez policjantów w ramach procedury „Niebieska Karta”.

2.      Dokumentowanie przez dzielnicowych czynności realizowanych w ramach procedury „Niebieska Karta”.

3.      Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi wykonującymi zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

4.      Nadzór służbowy sprawowany nad wymienionymi zagadnieniami i jego dokumentowanie.

 

4.            Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przyznania, odmowy przyznania
i cofania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego
i brak lokalu oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

2.Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

 

Problematyka kontroli:

 

Zbadaniu i ocenie poddane zostały zagadnienia dotyczące przyznania, odmowy przyznania i cofania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i brak lokalu oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a w szczególności:

1.      Zasadność przyznania równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego, za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz odmowy przyznania, cofania i zwrotu ww. należności.

2.      Wysokość równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w odniesieniu do przysługujących norm zaludnienia należnych policjantowi oraz członkom jego rodziny, jak również wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

3.      Wymogi określone w art. 107 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

4.      Prawidłowość wypełniania składanych przez policjantów oświadczeń mieszkaniowych dotyczących ustalania uprawnień do przedmiotowego równoważnika.

 

5.            Kontrola problemowa w zakresie kontroli wydatków związanych z badaniem osób zatrzymanych przez Policję.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.Komenda Miejska Policji w Łodzi.

2.Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Problematyka kontroli:

 

Zbadaniu i ocenie poddana została:

1.      Prawidłowość sporządzania zleceń na badania osób zatrzymanych.

2.      Poprawność sprawowania kontroli pod względem merytorycznym.

3.      Poprawność sprawowania kontroli pod względem formalno – rachunkowym.

 

6.            Kontrola problemowa w zakresie zasadności, legalności i prawidłowości stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia do wytrzeźwienia, realizacja uprawnień przysługujących zatrzymanym lub doprowadzonym do wytrzeźwienia, stanu techniczno-sanitarnego i wyposażenia pomieszczeń dla tych osób, a także sposobu pełnienia służby w tych pomieszczeniach.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.Komenda Powiatowa Policji w Kutnie.

2.Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Problematyka kontroli:

 

W toku kontroli zbadano następujące zagadnienia:

 

1.      Prawidłowość stosowania podstawy prawnej procesowego i prewencyjnego zatrzymania osób oraz doprowadzenia osób w celu wytrzeźwienia.

2.      Realizacja praw osób zatrzymanych i przestrzeganie ustawowego czasu zatrzymania i pobytu zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

3.      Poddawanie badaniom lekarskim osób zatrzymanych podlegających takiemu obowiązkowi oraz uzyskiwanie decyzji lekarza o umieszczeniu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych osoby doprowadzonej w celu wytrzeźwienia.

4.      Dokumentacja prowadzona w związku z funkcjonowaniem pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

5.      Organizacja służby ochronnej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, przygotowanie policjantów do jej pełnienia i proces szkolenia funkcjonariuszy
w ramach doskonalenia zawodowego.

6.      Warunki, wyposażenie i zabezpieczenie techniczne pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

7.      Przyjęte rozwiązania organizacyjne i procedury postępowania z osobami od chwili ich zatrzymania do czasu osadzenia w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

8.      Zasadność wniosków wynikających z czynności sprawdzająco-wyjaśniających lub innych czynności przeprowadzonych w związku z wydarzeniami nadzwyczajnymi
z udziałem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

9.      Doskonalenie zawodowe policjantów w zakresie stosowania instytucji zatrzymania lub doprowadzenia osób w celu wytrzeźwienia.

10.  Nadzór przełożonych nad problematyką zatrzymywania osób lub ich doprowadzania w celu wytrzeźwienia.

 

7.            Kontrola problemowa przestrzegania przepisów i realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz medycyny pracy.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

1.Komenda Powiatowa Policji w Opocznie.

2.Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli.

 

Problematyka kontroli:

 

1.      Organizacja służby z zakresu bhp i medycyny pracy.

2.      Realizacja wymaganych szkoleń z zakresu bhp.

3.      Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy oraz terminowość badań profilaktycznych.

4.      Ocena występujących zagrożeń na stanowiskach służby/pracy i sposoby zapobiegania zagrożeniom.

5.      Świadczenia z tytułu wykonywania służby/pracy w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.

6.      Wyposażenie indywidualne pracowników i policjantów oraz wyposażenie pojazdów służbowych.

7.      Realizacja wniosków i środków profilaktycznych sformułowanych w wyniku przeprowadzonych postępowań powypadkowych.

 

8.            Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości podejmowanych przez Policję działań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Komenda Miejska Policji w Łodzi.

2.      Oddział Prewencji Policji w Łodzi.

3.      Sztab Policji KWP w Łodzi.

 

Problematyka kontroli:

 

1.     Przygotowanie do zabezpieczenia imprezy masowej:

·         zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych w ramach Wojewódzkiego oraz Powiatowego Punktu Kontaktowego ds. Imprez Masowych,

·         zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących imprez masowych m.in. Policyjny Rejestr Imprez Masowych „PRIM” oraz Rejestr Działań Policyjnych „RDP”,

·         sposób i warunki przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych przez podmioty zobowiązane.

2.     Sprawdzenie dokumentacji sporządzanej w związku z zabezpieczeniem imprezy,
w tym w szczególności:

·         koncepcja realizacji akcji/operacji,

·         plan działania,

·         decyzje dowódcy,

·         zestawienie sił i środków.

3.     Sposób realizacji zabezpieczenia imprezy masowej:

·         udział oraz zakres czynności realizowanych w ramach zabezpieczenia imprezy przez funkcjonariuszy poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji,

·         dokumentowanie działań Policji w przypadku użycia środków przymusu bezpośredniego podczas przywracania naruszonego ładu i porządku publicznego w trakcie zabezpieczenia imprez masowych.

4.      Sprawdzenie sposobu i prawidłowości realizacji czynności po zakończeniu zabezpieczenia imprezy masowej w tym:

·         dokonanie analizy i sporządzenie sprawozdania z określeniem sił i środków wykorzystanych w zabezpieczeniu, wykorzystanie pojazdów służbowych, opisem zaistniałych zdarzeń, wykazem strat Policji oraz wykazem osób zatrzymanych i doprowadzonych,

·         czynności podejmowane wobec osób zatrzymanych, podejrzewanych
o popełnienie przestępstw i wykroczeń w związku z naruszeniem ładu
i porządku publicznego w trakcie zabezpieczenia imprezy.

5.      Nadzór i koordynacja Sztabu Policji KWP w Łodzi działań związanych
z zabezpieczeniami realizowanymi przez jednostki organizacyjne Policji województwa łódzkiego w formie akcji i operacji policyjnych.

 

9.            Kontrola problemowa w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania
i załatwiania skarg, wniosków i listów.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy.

2.      Komenda Miejska Policji w Skierniewicach.

3.      Komenda Powiatowa Policji w Kutnie.

4.      Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach.

 

Problematyka kontroli:

 

W toku kontroli ocenie poddano dokumentację dotyczącą przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów za okres od 01.01.2009r. do dnia przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:

 

·         rejestr skarg i wniosków,

·         ewidencję przyjęć interesantów,

·         akta postępowań wyjaśniających,

·         dokumentację dotyczącą doskonalenia zawodowego (dzienniki szkoleń),

·         dokumentację dotyczącą nadzoru służbowego sprawowanego w badanym zakresie (książki i protokoły odpraw służbowych).

 

10.        Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości dokumentowania obrotów kasowych w wybranych okresach w jednostce Policji dokonującej wydatków
ze środków finansowych przyznawanych w ramach akredytywy budżetowej.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Komenda Powiatowa Policji w Łasku.

2.      Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu.

 

Problematyka kontroli:

 

Zbadaniu i ocenie poddane zostały zagadnienia dotyczące dokumentowania obrotów kasowych w okresie od dnia 01.01.2010r. do dnia rozpoczęcia kontroli, a w szczególności:

1.      Organizacja gospodarki kasowej: zabezpieczenie, przechowywanie oraz transport środków pieniężnych.

2.      Zgodność stanu środków finansowych w kasie ze stanem ewidencyjnym.

3.      Prawidłowość rozliczenia wypłaconych list dodatkowych należności pieniężnych.

4.      Prawidłowość ewidencjonowania obrotu środków finansowych w urządzeniach ewidencyjnych.

5.      Prawidłowość ewidencjonowania i rozliczania druków ścisłego zarachowania.

6.      Terminowość i prawidłowość przeprowadzonej inwentaryzacji środków finansowych.

 

11.        Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania przepisów i realizacji zadań
z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach.

2.Komenda Powiatowa Policji w Łasku.

3.Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu.

4.Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach.

 

Problematyka kontroli:

 

W toku kontroli zbadano: organizację ochrony przeciwpożarowej, zgodność warunków techniczno-budowlanych w obiekcie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, wyposażenie w sprzęt gaśniczy, kontrole instalacji, warunki ewakuacji, system szkoleń
i działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

12.        Kontrola problemowa w zakresieprawidłowości organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego w wybranych jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu łódzkiego.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie.

2.      Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu.

 

Problematyka kontroli:

 

1.      Terminowość i zasady opracowania Planu doskonalenia lokalnego na rok 2009.

2.      Dokumentacja dotycząca doskonalenia lokalnego prowadzonego w formach ujętych w planie na rok 2009 w szczególności:

·         programy zajęć,

·         listy obecności i dzienniki doskonalenia lokalnego,

·         inna dokumentacja wytworzona w związku z prowadzonymi zajęciami
z doskonalenia zawodowego policjantów.

3.      Terminowość i zasady opracowania dokumentacji sprawozdawczej za rok szkoleniowy 2009.

4.      Nadzór kierownika jednostki oraz poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych danej jednostki nad prawidłowym przebiegiem doskonalenia lokalnego policjantów.

 

13.        Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przyznawania i naliczania dopłaty do wypoczynku dla pracowników cywilnych KWP w Łodzi.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi.

2.      Wydział Finansów KWP w Łodzi.

 

Problematyka kontroli:

 

Zbadaniu i ocenie poddane zostały:

 

1.   Przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania świadczeń
z tego Funduszu pracownikom cywilnym KWP w Łodzi, ze zwróceniem uwagi na:

·         kompletność dokumentów załączonych do wniosków,

·         prawidłowość dokonanych zapisów w składanych wnioskach.

2.   Poprawność sprawowania kontroli pod względem merytorycznym.

3.   Poprawność sprawowania kontroli pod względem formalno – rachunkowym.

4.   Nadzór ze strony przełożonych nad przebiegiem procesów związanych
z przyznawaniem dopłaty do wypoczynku dla pracowników cywilnych KWP
w Łodzi.

 

KONTROLE DORAŹNE

1.            Kontrola doraźna z zakresu prawidłowości i terminowości rejestracji statystycznej w KSIP prowadzonych postępowań przygotowawczych.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.Wydział Dochodzeniowo – Śledczy KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

2.Wydział dw. z Przestępczością Samochodową KMP w Łodzi.

 

Problematyka kontroli:

 

1.      Prawidłowość oraz kompletność sporządzanych przez policjantów druków statystycznych, służących do rejestracji w systemie KSIP.

2.      Terminowość sporządzenia przez policjantów, prowadzących postępowania przygotowawcze druków statystycznych do rejestracji postępowań przygotowawczych w systemie KSIP.

3.      Zgodność danych, zawartych na formularzach statystycznych do rejestracji
w systemie KSIP z danymi na formularzach do rejestracji statystycznej
w Policyjnym Systemie Statystyki Przestępczości TEMIDA.

4.      Przyjęte rozwiązania w zakresie przekazywania do komórki statystyki przestępczości formularzy do rejestracji statystycznych w KSIP wypełnionych przez policjantów, prowadzących postępowania przygotowawcze.

5.      Terminowość i prawidłowość wprowadzania do systemu KSIP danych zawartych na formularzach statystycznych.

6.      Nadzór służbowy nad badaną problematyką.

 

KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM

1.            Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie sposobu wdrożenia przez kierowników wybranych jednostek organizacyjnych KWP w Łodzi Strategii Wojewódzkiej Policji na lata 2010 -2012 w KWP w Łodzi.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach.

2.      Komenda Powiatowa Policji w Łasku.

 

Problematyka kontroli:

 

Sprawdzenie, czy ze Strategią Wojewódzką Policji na lata 2010 – 2012 KWP w Łodzi zostali zapoznani wszyscy policjanci jednostki.

 

 

2.            Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie sprawdzenia realizacji w KMP
w Piotrkowie Trybunalskim poleceń mł. insp. Dariusza Banachowicza I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 02 i 03 października 2010r. oraz działającego z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
mł. insp. Witolda Kozłowskiego Radcy KWP w Łodzi z dnia 02 października 2010r., wydanych w związku z zabezpieczeniem obiektów prowadzących sprzedaż tzw. „dopalaczy”.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Problematyka kontroli:

1.      Sposób realizacji poleceń mł. insp. Dariusza Banachowicza I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz działającego z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Witolda Kozłowskiego Radcy KWP
w Łodzi z dnia 2 i 3 października 2010 roku.

2.      Rodzaj i zakres czynności podjętych w związku z ujawnieniem włamania do punktu sprzedaży tzw. „dopalaczy” znajdującego się przy ul. Armii Krajowej 35
w Piotrkowie Trybunalskim.

3.      Rodzaj i zakres czynności podjętych w związku z zerwaniem plomb w pięciu zamkniętych punktach sprzedaży tzw. „dopalaczy” na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

4.      Rodzaj i zakres podjętych działań zmierzających do zabezpieczenia tych lokali.

5.      Rodzaj zadań przekazywany poszczególnym komórkom organizacyjnym KMP
w Piotrkowie Trybunalskim realizującym czynności wynikające z polecenia
I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

 

3.            Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie sprawdzenia prawidłowości prac komisji powołanej Decyzją Nr 364/2010 Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Łodzi z dnia 04.10.2010r. w sprawie przekwalifikowania - wybrakowania sprzętu uzbrojenia, w magazynach Wydziału Gospodarki Materiałowo - Technicznej KWP w Łodzi.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej KWP w Łodzi.

 

Problematyka kontroli:

W toku kontroli sprawdzeniu i ocenie poddano sposób wykonywania czynności przez funkcjonariuszy i pracowników powołanych w skład komisji, w szczególności: porównanie ilości i rodzajów broni zakwalifikowanej do złomowania z dokumentacją sporządzoną w tym zakresie przez komisję tj.:

·         protokoły przekwalifikowania – wybrakowania broni,

·         wykazy numerowe broni,

·         inna dokumentacja wytworzona w ramach prac komisji.

 

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W KWP W ŁODZI
W 2010 ROKU

 

 

1.            Kontrolaw zakresie sposobu reakcji Policji na przejawy przemocy w rodzinach funkcjonariuszy Policji przeprowadzona przez Wydział Kontroli Służb Mundurowych Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (DKSiW-M-092-41-2/10/AJ).

Sporządził:

Kierownik Sekcji Kontroli Ogólnopolicyjnej

Wydziału Kontroli KWP w Łodzi

podinsp. Tadeusz Kamiński

Metryczka

Data publikacji : 16.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
KWP w Łodzi
do góry