Informacja z działalności kontrolnej w roku 2009 - Kontrole - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z działalności kontrolnej w roku 2009

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU KONTROLI

KWP W ŁODZI W 2009 r.

 

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA ILOŚCI KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2009 ROKU
Z PODZIAŁEM NA KONTROLE KOMPLEKSOWE, PROBLEMOWE, SPRAWDZAJĄCE, DORAŹNE ORAZ KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

 

Rodzaj kontroli

2009

Liczba kontroli

 

Liczba skontrolowanych podmiotów

Kontrola kompleksowa

-

-

Kontrola problemowa

40

40

Kontrola doraźna

6

6

Kontrola sprawdzająca

-

-

Kontrola w trybie uproszczonym

3

3

Ogółem

49

49

 

KONTROLE  PROBLEMOWE

 

1.    Kontrola problemowa wydatków z funduszu operacyjnego dokonywanych przez dysponenta II stopnia.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu,

2.      Komenda Miejska Policji w Łodzi,

3.      Komenda Powiatowa Policji w Łasku,

4.      Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach,

5.      Wydział dw. z Przestępczością Samochodową Komendy Wojewódzkiej Policji
w Łodzi,

6.      Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,

7.      Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,

8.      Wydział dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

 

Problematyka kontroli:

 

W trakcie kontroli sprawdzono celowość i oszczędność wydatkowania środków, prowadzenie ewidencji oraz organizację obsługi kasowej i bankowej, a także zarządzanie składnikami majątku nabytymi ze środków funduszu.

 

2.    Kontrola problemowa w zakresie efektywności funkcjonowania Policyjnej Stacji Obsługi Pojazdów.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Stacja Obsługi Pojazdów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,

2.      Stacja Obsługi Pojazdów Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach,

3.      Stacja Obsługi Samochodów Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim,

4.      Stacja Obsługi Pojazdów Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

 

Problematyka kontroli:

 

1.      Organizacja obsługi technicznej i napraw sprzętu transportowego znajdującego się na stanie jednostki.

2.      Stan wyposażenia zaplecza obsługowo - naprawczego oraz stan zatrudnienia specjalistów samochodowych.

3.      Realizacja obsług i napraw sprzętu transportowego oraz prowadzenie dokumentacji warsztatowej, w tym:

·             jakość i terminowość obsług i napraw sprzętu transportowego,

·             czas prowadzenia napraw oraz skuteczność ich wykonywania związana
z koniecznością reklamacji,

·             wykorzystanie mocy produkcyjnej Stacji Obsługi Pojazdów,

·               liczba i koszty wykonanych prac obsługowo – naprawczych sprzętu transportowego,

·               zabezpieczenie zespołów, części zamiennych i innych materiałów do wykonywania obsług i napraw sprzętu transportowego,

·               zasadność zlecania obsług i napraw sprzętu transportowego do wykonania poza Policją.

4.      Dokonanie oceny poniesionych nakładów funkcjonowania zaplecza obsługowo - naprawczego w porównaniu do zrealizowanych obsług i napraw sprzętu transportowego.

 

3.    Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli,

2.      Komenda Powiatowa Policji w Kutnie.

 

Problematyka kontroli:

 

1.      Prawidłowość kryminalistycznego oraz procesowego zabezpieczenia dowodów rzeczowych, w szczególności środków odurzających i substancji psychotropowych, zarówno na miejscu wydarzenia jak i w trakcie wykonywania czynności w sprawie.

2.      Prawidłowość przechowywania oraz wydawania dowodów rzeczowych zabezpieczonych w prowadzonych postępowaniach.

3.      Zgodność stanu faktycznego przechowywanych dowodów rzeczowych
w magazynie ze stanem ewidencyjnym.

4.      Podejmowanie działań zmierzających do likwidacji depozytów, co do których uprawomocniły się wyroki sądu orzekające o przepadku, zniszczeniu bądź wydaniu, a także stałe monitorowanie tej problematyki przez osoby prowadzące magazyn dowodów rzeczowych.

5.      Zabezpieczenie fizyczne pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dowodów rzeczowych oraz zasady dostępu do nich.

6.      Nadzór ze strony przełożonych w zakresie postępowania z dowodami rzeczowymi, w tym środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi.

 

4.    Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości organizacji, sposobu pełnienia
i sprawowania nadzoru nad przebiegiem służby patrolowej.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.Komenda Miejska Policji w Łodzi,

2.I Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,

3.II Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

 

Problematyka kontroli:

 

1.   Organizacja służby patrolowej:

·         analiza stanu bezpieczeństwa i porządku,

·         plan dyslokacji służby.

2.     Pełnienie służby patrolowej przez policjantów z komórek organizacyjnych:

·         forma pełnienia służby patrolowej (patrole zmotoryzowane, piesze),

·         dokumentowanie przebiegu służby w szczególności odprawa do służby
(protokoły z odpraw, książki służby, notatniki służbowe),

·         dokumentowanie użycia środków przymusu bezpośredniego,

·         rozliczanie policjantów po służbie z uzyskanych wyników (karta pracy
i efektywności policjanta wykonującego zadania o charakterze prewencyjnym).

3.      Sprawowanie nadzoru i kontroli nad pełnieniem służby patrolowej przez bezpośrednich przełożonych policjantów oraz kierownictwo.

 

5.    Kontrola problemowa w zakresie zasadności, legalności i prawidłowości stosowania instytucji zatrzymania oraz doprowadzenia do wytrzeźwienia, realizacja uprawnień przysługujących zatrzymanym lub doprowadzonym do wytrzeźwienia, stan techniczno-sanitarny i wyposażenie pomieszczeń dla tych osób, a także sposób pełnienia służby w tych pomieszczeniach.

 

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Komenda Miejska Policji w Skierniewicach,

2.      Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim,

3.      V Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

 

Problematyka kontroli:

 

1.      Prawidłowość stosowania podstawy prawnej procesowego i prewencyjnego zatrzymania osób oraz doprowadzenia do wytrzeźwienia, w tym oceny okoliczności faktycznych.

2.      Realizację praw osób zatrzymanych i przestrzeganie ustawowego czasu zatrzymania oraz pobytu zatrzymanych i doprowadzonych  w celu wytrzeźwienia w PDOZ.

3.      Przestrzeganie obowiązku badania lekarskiego osób zatrzymanych podlegających takiemu obowiązkowi oraz uzyskania decyzji lekarza o umieszczeniu
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych osoby doprowadzonej w celu wytrzeźwienia.

4.      Organizację służby ochronnej w PDOZ, przygotowanie policjantów do jej pełnienia i proces szkolenia funkcjonariuszy w ramach doskonalenia zawodowego.

5.      Dokumentację służbową prowadzoną w związku z funkcjonowaniem pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

6.      Warunki, wyposażenie i zabezpieczenie techniczne pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,

7.      Rozwiązania organizacyjne i procedury postępowania z osobami od chwili ich zatrzymania do czasu osadzenia w PDOZ.

8.      Czynności sprawdzająco - wyjaśniające prowadzone w związku
z wydarzeniami nadzwyczajnymi z udziałem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

9.      Doskonalenie zawodowe policjantów w zakresie stosowania instytucji zatrzymania lub doprowadzenia osób w celu wytrzeźwienia

10.  Nadzór przełożonych nad badaną problematyką.

 

6.    Kontrola problemowa w zakresie sprawdzenia prawidłowości dokumentowania czynności operacyjno – rozpoznawczych ze zwróceniem szczególnej uwagi na dokonywanie sprawdzeń i rejestracji w KSIP.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie,

2.Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu.

 

Problematyka kontroli:

 

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentowanie informacji uzyskanych z osobowych źródeł informacji, zarówno na etapie czynności operacyjnych jak i w prowadzonych formach pracy operacyjnej. Sprawdzono również rejestrację w KSIP osób, rzeczy, miejsc i podmiotów objętych zainteresowaniem operacyjnym.

 

7.    Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych w Wojewódzkim Magazynie Środków Odurzających
i Substancji Psychotropowych KWP w Łodzi.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.    Wojewódzki Magazyn Środków Odurzających i Substancji Psychotropowych
KWP w Łodzi.

 

Problematyka kontroli:

 

1.      Funkcjonowanie Wojewódzkiego Magazynu Środków Odurzających
i Substancji Psychotropowych KWP w Łodzi.

2.      Zabezpieczenie fizyczne pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dowodów rzeczowych, zasady dostępu do nich oraz warunki przechowywania
i wydawania zabezpieczonych depozytów.

3.      Prawidłowość i kompletność dokumentacji sporządzanej przez policjantów przekazujących dowody rzeczowe do Wojewódzkiego Magazynu Środków Odurzających i Substancji Psychotropowych KWP w Łodzi.

4.      Zgodność stanu faktycznego dowodów rzeczowych przechowywanych
w magazynie ze stanem ewidencyjnym.

5.      Podejmowanie działań zmierzających do likwidacji depozytów, co do których uprawomocniły się wyroki sądu, orzekające o przepadku, zniszczeniu bądź wydaniu, a także stałe monitorowanie tej problematyki przez osoby prowadzące Wojewódzki Magazyn Środków Odurzających i Substancji Psychotropowych KWP w Łodzi.

6.      Nadzór ze strony przełożonych w zakresie postępowania z zabezpieczonymi środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi.

 

8.    Kontrola problemowa w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania
i załatwiania skarg, wniosków i listów.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.        Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli,

2.        Komenda Powiatowa Policji w Łasku,

3.        Komenda Powiatowa Policji w Radomsku,

4.        Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach,

5.        Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej.

 

Problematyka kontroli:

 

1.      Rejestr skarg i wniosków.

2.      Ewidencja przyjęć interesantów.

3.      Akta postępowań wyjaśniających.

4.      Dokumentacja dotycząca doskonalenia zawodowego (dzienniki szkoleń).

5.      Sposób sprawowania nadzoru służbowego w badanym zakresie (książki
i protokoły odpraw służbowych).

 

9.    Kontrola problemowa w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji oraz sprawowania nadzoru nad pracą z osobowymi źródłami informacji.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu,

2.      Komenda Powiatowa Policji w Radomsku.

 

Problematyka kontroli:

 

          W toku kontroli sprawdzono czynności związane z typowaniem, pozyskaniem, współpracą oraz zakończenie współpracy z współpracownikiem oraz informatorem.

 

10.    Kontrola problemowa w zakresiegospodarki mandatowej.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach,

2.      Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu,

3.      VI Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

 

Problematyka kontroli:

 

1.      Prawidłowości ewidencjonowania druków mandatów karnych.

2.      Terminowości dystrybucji bloczków mandatów karnych i ich rozliczania przez policjantów.

3.      Prawidłowości i terminowości rozliczeń środków finansowych z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.

4.      Terminowości i prawidłowości przeprowadzania okresowych inwentaryzacji mandatów karnych.

 

11.    Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania przepisów i realizacji zadań
z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz medycyny pracy.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach,

2.      Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie.

 

Problematyka kontroli:

 

1.      Organizacja służby bhp i medycyny pracy.

2.      Realizacja wymaganych szkoleń z zakresu bhp.

3.      Realizacja badań profilaktycznych.

4.      Sposób prowadzenia postępowań powypadkowych.

5.   Wyposażenie pojazdów służbowych oraz wyposażenie indywidualne policjantów do   służby.

6.      Występujące zagrożenia na stanowiskach służby/pracy.

 

12.    Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania przepisów i realizacji zadań
z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.Komenda Miejska Policji w Skierniewicach,

2.Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu,

3.Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy,

4.Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

 

Problematyka kontroli:

 

1.     Organizacja stanowiska do spraw ochrony przeciwpożarowej.

2.     Dokumentacja związana z ochroną przeciwpożarową, a w szczególności „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego”, „Plan ewakuacji ludzi z obiektu”, „Instrukcja ewakuacji akt z pomieszczeń archiwum składnicy”, „Instrukcja postępowania
w przypadku powstania pożaru”.

3.     Dokumentacja z przeprowadzonych badań instalacji elektrycznej, odgromowej, hydrantowej, gazowej wentylacyjnej oraz przewodów kominowych.

4.     Prawidłowość oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach jednostki.

5.     Prawidłowość oznakowania dojazdowych dróg pożarowych do budynków jednostki.

6.     Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy oraz instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.

7.     System alarmowania i powiadamiania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

8.     Zgodność rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

9.     Realizacja szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

10.  Realizacja przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego przez kierownika kontrolowanej jednostki oraz pracownika wyznaczonego do spraw ochrony przeciwpożarowej.

 

13.    Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości i zasadności przyznawania należności z tytułu kosztów dojazdu osób uprawnionych mieszkających poza siedzibą jednostki.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.Komenda Miejska Policji w Łodzi.

 

Problematyka kontroli:

 

1.   Prawidłowość realizacji postanowień Decyzji Nr 192/2008 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad dokonywania zwrotu kosztów dojazd policjantom dojeżdżającym do miejsca pełnienia służby z miejscowości pobliskiej oraz policjantom przeniesionym
 z urzędu
dotyczących:

·        zatwierdzania raportów przez kierownika jednostki lub jego zastępcę,

·         potwierdzenia przez bezpośredniego przełożonego ilości dni obecności policjanta w służbie, w przypadku ubiegania się przez tego funkcjonariusza
o wypłatę należności w wysokości 1/22 ceny najtańszego biletu okresowego,

·         potwierdzenia przez kierownika komórki kadrowej faktu przeniesienia policjanta z urzędu,

·         kompletności załączonych do raportu i obligatoryjnych z punktu widzenia Decyzji Nr 192/2008 dokumentów i informacji, takich jak:

ü  dokumenty potwierdzające miejsce zameldowania,

ü  oświadczenie o faktyczny miejscu zakwaterowania, oświadczenie
o odległości drogowej miedzy granicami administracyjnymi miejscowości zamieszkania i miejsca pełnienia służby,

ü  potwierdzone przez PKP oświadczenia o cenie okresowego biletu na przejazd w II klasie pociągu osobowego przewidzianej dla tej odległości,

ü  oświadczenie policjanta o znajomości przepisów ogólnych odnośnie odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

2.    Aktualności podanych przez policjantów informacji dotyczących miejsca zameldowania (poprzez skonfrontowanie tych danych, z danymi uzyskanymi
z elektronicznego systemu ewidencji ludności PESEL).

 

KONTROLE  DORAŹNE

 

1.    Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości deponowania broni palnej przez policjantów oraz nadzoru sprawowanego nad deponowaniem broni służbowej przez przełożonych i osoby wyznaczone.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Komenda Powiatowa Policji w Łasku,

2.      Komenda Powiatowa Policji w Opocznie,

3.      VII Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

 

Problematyka kontroli:

 

1.      Wewnętrzne uregulowania prawne regulujące przechowywanie i deponowanie broni służbowej przez policjantów.

2.      Prawidłowość deponowania służbowej broni palnej przez policjantów.

3.      Prawidłowość dokumentowania depozytu służbowej broni palnej.

4.      Realizacja nadzoru i kontrola przełożonych w zakresie deponowania służbowej broni palnej przez policjantów.

 

2.    Kontrola doraźna w zakresie realizacji programu zmniejszenia liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego w 2009 roku na terenie województwa łódzkiego.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu,

2.      Komenda Miejska Policji w Łodzi.

 

Problematyka kontroli:

 

1.      Wzmożone działania prowadzonych w oparciu o program ora własna analizę zagrożenia wobec osób naruszających przepisy ruchu drogowego.

2.      Reakcja Policji w związku ze zgłoszeniem zdarzenia drogowego ze skutkiem śmiertelnym spowodowanego przez kierującego pojazdem lub „niechronionego”.

3.      Działania profilaktyczno – edukacyjnych przy współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi oraz środkami masowego przekazu.

4.      Inicjowanie i przeprowadzenie działań skutkujących poprawą oraz modernizacją infrastruktury drogowej.

 

3.    Kontrola doraźna w zakresie realizacji programu poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym na terenie województwa łódzkiego w 2009 roku w zakresie ograniczenia liczby wypadków z ofiarami śmiertelnymi, których sprawcami
są kierujący pojazdami znajdujący się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie.

 

Problematyka kontroli:

 

1.    Wzmożone działania prowadzone przez policjantów dokonujących kontroli osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

2.    Reakcja Policji w związku ze zgłoszeniem zdarzenia drogowego ze skutkiem śmiertelnym spowodowanego przez kierującego pojazdem znajdującego się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

3.    Działania profilaktyczno – edukacyjnych przy współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi oraz środkami masowego przekazu.

4.    Realizacja kierowania ujawnionych kierujących pojazdem znajdujących się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na badania psychologiczne.

 

KONTROLE W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

1.  Kontrola w trybie uproszczonym dotycząca stosowania środka zapobiegawczego
w postaci dozoru Policji przez Policjantów.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Komenda Powiatowa Policji Łowiczu.

 

Problematyka kontroli:

 

1.     Dokumentowanie sposobu realizacji środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji.

2.     Realizacje obowiązku stosowania się oddanych pod dozór do wymagań zawartych
w postanowieniu sadu lub prokuratora, niezbędnych do wykonywania dozoru.

3.     Organizacja i funkcjonowanie nadzoru nad sposobem realizacji środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji.

 

2.    Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie efektywności poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

 

Jednostki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach.

 

Problematyka kontroli:

 

1.    Organizacja i funkcjonowanie systemu poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

2.     Zasady prowadzenia poszukiwań osób w trybie zwyczajnym w celu zatrzymania,
w tym:

·         czynności realizowane po otrzymaniu podstawy oprawnej wszczęcia poszukiwania osoby ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejestracje w KSIP

·         współpraca służb policyjnych i pozapolicyjnych organów w zakresie poszukiwania osób.

3.      Sposób i formy dokumentowania czynności poszukiwawczych.

4.      Nadzór przełożonych różnych szczebli nad prowadzeniem czynności poszukiwawczych, w tym systematyczności, częstotliwości, form i efektów czynności kontrolnych i nadzorczych.

 

3.    Kontrola w trybie uproszczonym w zakresie sprawdzenia zasadności, celowości
i efektywności użytkowania sprzętu transportowego będącego na wyposażeniu Komisariatu Policji w Żychlinie.

 

Jednostki i komórki organizacyjne objęte kontrolą:

 

1.      Komisariat Policji w Żychlinie.

 

Problematyka kontroli:

 

1.      Zasadność i celowość wyjazdów pojazdami służbowymi realizowanych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Żychlinie, w tym wyjazdy poza obszar działania jednostki Policji.

2.      Dokumentowanie użycia sprzętu transportowego, w szczególności sposób prowadzenia Książek Dyspozytora oraz Książek Kontroli Pracy Sprzętu Transportowego.

3.      Ewidencjonowanie wyjazdów w dokumentacji dotyczącej eksploatacji pojazdów służbowych i porównanie jej z dokumentacją służbową sporządzaną przez policjantów w związku z realizacją czynności w ramach danego wyjazdu (notatniki służbowe, notatki urzędowe i służbowe itp.)

 

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W KWP W ŁODZI
W 2009 ROKU

 

1.      W okresie 24.02.2009r. - 26.02.2009r. zespół kontrolny z Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przeprowadził kontrolę projektu w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego projektu „Zintegrowany System Stanowisk Kierowania”.

2.      W dniach 20.04.2009r. - 08.05.2009r. zespół kontrolny w składzie podinsp. Dariusz Bartoszek i podinsp. Piotr Tysa eksperci z Biura Kontroli KGP przeprowadzili kontrolę problemową w zakresie zasadności i legalności stosowania przez policjantów środków przymusu bezpośredniego, ze szczególnym uwzględnieniem broni palnej. Kontrolą objęto KWP w Łodzi, KMP w Łodzi oraz KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Sporządził:

Kierownik Sekcji Kontroli Ogólnopolicyjnej

Wydziału Kontroli KWP w Łodzi

podinsp. Tadeusz Kamiński

Metryczka

Data publikacji : 16.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
KWP w Łodzi
do góry