Ewidencje i Rejestry - Ewidencje i rejestry - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi

Dziennik podawczy

Dziennik korespondencyjny

Książka wydarzeń

Ewidencja składników majątku

Książka wydania broni

Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu

Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia

Rejestr śledztw i dochodzeń

Rejestr postępowań sprawdzających

Rejestr nadzorów

Rejestr kontroli spraw

Książka dowodów rzeczowych

Rejestr przydziału spraw

 

Wydzial Łączności i Informatyki KWP w Łodzi

Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych

Dziennik podawczy

Książka ewidencji sprzętu informatycznego

Ksiązka ewidencji sprzętu łączności

Ewidencji kart EKD

Ewidencja kart mikroprocesorowych

Ewidencja kluczy OIC

Książka pracy kurierów Poczty Specjalnej

Książka raportów pracy szyfrowej

Rejestr dowodów przychodowych

Rejestr dowodów rozchodowych

Rejestr kart materiałowych

Rejestr Zamówień Publicznych

Rejestr umów

Rejestr sprzedaży VAT

Rejestr korekt sprzedaży VAT

Rejestr środków trwałych

 

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWP w Łodzi

Dziennik podawczy

Dziennik korespondencyjny

Księga dowodów rzeczowych dot. narkotyków

Rejestr Śledztw i Dochodzeń WDŚ

Rejestr Śledztw i Dochodzeń Wydz. Kryminalnego

Księga dowodów rzeczowych/przedmiotu WDŚ

Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego

Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej WDŚ

Książka wydarzeń WDŚ

Rejestr dozorów

Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu WDŚ

Ewidencja pozytywnych wskazań AFIS

Książka wydania broni z pododdziału WDŚ

Książka kontroli osób zatrzymanych

Księga dowodów rzeczowych/przedmiotów dla Wydziału KWP i BSW

Ewidencja Pojazdów Zabezpieczonych do Celów Procesowych

Księga dowodów rzeczowych/przedmiotów - tymczasowa składnica rzeczy zabezpieczonych

Rejestr not księgowych i korygujących

Księga przedmiotów przyjetych na przechowanie od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w tymczasowej składnicy rzeczy zabezpieczonych

Księga dowodów rzeczowych/przedmiotów - broni i amunicji

Ewidencja pojazdów zabezpieczonych na parkingu depozytowym

 

Wydział Finansów KWP w Łodzi

Dziennik podawczy

Plany i sprawozdania jednostek samodzielnie finansujących się

Dokumentacja księgowa wytworzona w jednostce

Raporty, podania, zezwolenia

Materiały źródłowe do obliczania wysokości płac, premii, potrąceń z płac (składki, alimenty, egzekucje komornicze itp.)

 

Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Łodzi

Dziennik podawczy,

Dzienniki korespondencyjne,

Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek,

Rejestr przepisów,

Książka doręczeń,

Rejestr pakowania,

Ewidencja główna archiwum KWP w Łodzi,

Rejestr akt postępowań sprawdzających,

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa,

Rejestr wydanych zaświadczeń,

Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwa,

Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego,

Rejestr wydanych upoważnień do przeprowadzenia kontroli.

 

Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi

Dziennik podawczy

Ewidencja składników majątku

Książka wydania broni

Książka kontroli broni

Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu

Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia

Ewidencja pieczęci służbowych i stempli

Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych

Dziennik szkoleń

Rejestr zwolnień lekarskich (podlegający ochronie danych osobowych - przetwarzane ustawowo)

Rejestr oświadczeń majątkowych (podlegający ochronie danych osobowych - przetwarzane ustawowo)

 

Sztab KWP w Łodzi

Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych 

Policyjny Rejestr Imprez Masowych (PRIM)

Ewidencja pieczęci służbowych i stempli

Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia

Książka ewidencji techniki policyjnej

Książka ewidencji sprzętu biurowego

Książka ewidencji sprzętu gospodarczego

Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego

Książka ewidencji sprzętu łączności

Książka ewidencji sprzętu informatyki

Rejestr nadanych komunikatów „Omega”

Książka ewidencji broni

Książka ewidencji telegramów wychodzących

 

Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi

Dziennik podawczy

Książka ewidencji sprzętu-materiałów biurowych

Ewidencja kontroli ruchu pojazdów

Książka ewidencji dowodów obrotu materiałowego

Książka ewidencji materiałów pobranych przez jednostki podległe KWP w Łodzi

Rejestr teczek rozliczeń najemców lokali funkcyjnych i użytkowych pozostających w trwałym zarządzie KWP w Łodzi

Rejestr zamówień publicznych

Rejestr umów

Ewidencja pieczęci i ich odciski

Dziennik szkoleń

Ewidencja pomocnicza PST i Ppoż.

Ewidencja dzienniczków pracy konserwatorów

Książka ewidencji sprzętu Ppoż.- KMP, KPP

Książka ewidencji sprzętu Ppoż.- KWP w Łodzi

Książka dyspozytora

Rejestr teczek mieszkaniowych

Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia

Rejestr teczek nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie KWP w Łodzi.

 

Wydział Kontroli KWP w Łodzi

Dziennik podawczy

Rejestr teczek i dzienników

Rejestr skarg, wniosków, listów i anonimów wpływających do Wydziału Kontroli KWP w Łodzi (podlegający ochronie danych osobowych - rejestr GIODO)

Rejestr upoważnień do kontroli funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Wydziału Kontroli KWP w Łodzi

Rejestr zwolnień lekarskich funkcjonariuszy Wydziału Kontroli (podlegający ochronie danych osobowych - przetwarzane ustawowo)

Rejestr oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy Wydziału Kontroli (podlegający ochronie danych osobowych - przetwarzane ustawowo)

Rejestr szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej prowadzony w ramach modułu Kadra w Systemie Wspomagania Obsługi Policji

Ewidencja przyjęć interesantów przez funkcjonariuszy Wydziału Kontroli KWP w Łodzi w sprawach skarg i wniosków

Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i jego Zastępców

  

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KWP w Łodzi

Dziennik podawczy

Rejestr teczek, dzienników

Rejestr wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w KWP w Łodzi

Rejestr wypadków przy pracy

Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy

Rejestr szkoleń z zakresu bezpieczeństwa higieny służby/pracy

Rejestr wyników i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy/służby w KWP w Łodzi oraz pracowników narażonych na działanie czynników rakotwórczych

Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy III i IV zagrożenia

Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy III i IV zagrożenia

Rejestr szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp

Rejestr umów na badania środowiska pracy/służby
 

Wydział Prewencji KWP w Łodzi

Książka przyjmowania i wydawania broni,

Książka ewidencji wyjść służbowych,

Książka ewidencji sprzętu materiału w jednostce – 3 szt.

Dziennik podawczy

Rejestr teczek

Książka dyspozytora

Ewidencja raporty, podania, zwolnienia

Książka doręczeń

Rejestr delegacji służbowych

Ksiażka odpraw służbowych

 

Wydział Konwojowy

Dziennik Podawczy

Ewidencja pieczęci i stempli

Ewidencja notatników służbowych

Książka dyspozytora

Rejestr delegacji

Książka odpraw do służby

Teczka nakazów doprowadzeń osób, rzeczy

Książka służby konwojowej

Książka wydarzeń

Książka służby w patrolach i obchodach

Książka kontroli sprzętu i uzbrojenia

Skorowidz imienny doprowadzonych

Książka wydawania broni z pododdziałów

Książka wydawania sprzętu, uzbrojenia

Dziennik pracy Psa Służbowego Policji

Rejestr badań przeprowadzonych urządzenia elektronicznych do badania stanu trzeźwości

Teczka planu konwojów

Teczka konwojowanie cudzoziemców

Konwojowanie osób, telegramy

Zabezpieczenie porządku publicznego na terenie jednostek

Zeszyt kontroli służby

Współpraca z Sądami i Prokuraturami

Zabezpieczenie imprez i uroczystości lokalnych

Ochrona obiektów i osób

Wnioski o przydział broni, pałki „Tonfa”

Protokoły przekazywania pieczęci i stempli

Wypadki nadzwyczajne w konwojach oraz w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych

Ćwiczenia i szkolenia obronne

Dzienniki szkolenia – taktyka i technika interwencji                                                       

 

Wydział Psychologów

Dziennik Podawczy

Korespondencja o charakterze kancelaryjno-manipulacyjnym

Zeszyt odpraw Wydziału Psychologów KWP w Łodzi

Rejestr alfabetyczny osób badanych testem psychologicznym – dobór wewnętrzny

Rejestr alfabetyczny osób badanych testem psychologicznym – dobór zewnętrzny

Baza wyników badań testem MultiSelect – wyniki badań psychologicznych

Rejestr konspektów szkoleń dla podmiotów wewnętrznych

Metryczka

Data publikacji : 13.04.2007
Data modyfikacji : 14.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry