Archiwum KWP - Dostęp do zasobów archiwalnych - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Sekcja ARCHIWUM KWP w Łodzi

 Wydziału Bezpieczeństwa Informacji

 Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

 94- 109 Łódź,  ul. Pienista 71

fax: (47) 841-17-97

 e-mail: archiwum@ld.policja.gov.pl

 

Kierownik Sekcji Archiwum

nadkom. Monika Ryźlak

  tel.  (47) 841-22-27

tel.  (47) 841-22-03 - Akta archiwalne (kat. A)

tel.  (47) 841-22-30 - Akta osobowe

tel.  (47) 841-22-21(96) - Dokumentacja niearchiwalna (kat. B)

tel.  (47) 841-22-32 – Brakowanie akt

 

I. Zasób archiwum

Archiwum działa w ramach Wydziału Bezpieczeństwa Informacji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Pienistej 71.

Działalność archiwalna w garnizonie łódzkiej Policji kształtowana jest obecnie w oparciu o zbiór akt wytworzonych od 1955 przez Milicję Obywatelską oraz od 1990 r. przez Policję. Dokumentacja z lat 1945-1954 wytworzona przez Komendę Wojewódzką i Komendę Miejską MO w Łodzi została przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.

W zasobie archiwum KWP w Łodzi znajdują się ponadto zbiory akt z lat 1975-1998 archiwów, zlikwidowanych Komend Wojewódzkich Policji w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach obejmujące dokumentację podległych im administracyjnie jednostek MO/Policji.

 Na zasób akt Archiwum KWP w Łodzi składają się:

 - materiały archiwalne, stanowiące część narodowego zasobu archiwalnego wśród, których wyróżnić można wydane przez organ MO/Policji lub podległych kierowników jednostek organizacyjnych m.in.: zarządzenia, rozkazy organizacyjne i personalne, decyzje, opracowania statystyczne,

- dokumentacja niearchiwalna, podlegająca brakowaniu wśród, której wskazać należy na: akta osobowe funkcjonariuszy i pracowników MO/Policji, akta postępowań sprawdzających, akta spraw operacyjnych, akta kontrolne postępowań przygotowawczych, zbiór ekspertyz kryminalistycznych, akta i materiały administracyjne powstałe w związku z działalnością Policji, dokumentacja finansowa.

II. Realizowane zadania

1. Przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z podporządkowanych jednostek i komórek organizacyjnych Policji garnizonu łódzkiego.

Uwaga: Akta archiwalne i dokumentacja niearchiwalna przyjmowana jest do zasobu archiwum na podstawie spisów akt przekazanych:

Dokumenty do pobrania:

Spis akt przekazanych

Spis akt przekazanych - Akta osobowe

Wzory protokołów brakowania akt kat. BC:

Protokół BC jawny

Protokół BC niejawny

Protokół zniszczenia

2. Obsługa podporządkowanych jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie korzystania z przechowywanych materiałów w celach służbowych.

3. Ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zgodnie z zasadami archiwistyki.

4. Wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów oraz zaświadczeń na podstawie tych materiałów.

5. Udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej.

6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „B” i „BE” oraz udzielanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „BC”.

7. Przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i Instytutu Pamięci Narodowej.

8. Udzielanie pomocy metodycznej i konsultacji w sprawach archiwalnych związanych z klasyfikowaniem i opracowaniem dokumentacji przed zdaniem do archiwum i składnic akt.

9. Przeprowadzanie protokolarnej kontroli stanu liczbowego zasobu archiwum lub składnicy akt z zapisami w ewidencji - skontrum.

10. Prowadzenie kontroli w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w podległych składnicach akt.

11. Wydawanie instrukcji, wytycznych, opinii i innych dokumentów w sprawach związanych z działalnością podporządkowanych Komendzie Wojewódzkiej Policji składnic akt.

III. Wybrane przepisy

1. Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz. U. 2015, poz. 1446).

2. Ustawa z dnia 09.11.2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 106).

3. Ustawa z dnia 06.09.2001 r.  o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. 2001. Nr 112, poz. 1198).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.06.2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. 2011 r. Nr 196, poz. 1161).

5. Zarządzenie nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.09.2017 r.  w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane(Dz.. Urz. MSWiA poz. 59).

6. Zarządzenie nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.12.2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji. (Dz. Urz. MSWiA 2008 r. Nr 1 poz. 1).

7. Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 25.09.2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji. (Dz. Urz. KGP 2008 r. Nr 16, poz. 95).

8.Zarządzenie nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 29.02.2018 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 34)

IV. Zadania realizowane na rzecz podmiotów zewnętrznych

(Dostęp do zasobu archiwum)

1. Dostęp do materiałów archiwalnych

Realizowany jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.06.2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych.

Udostępnienie akt archiwalnych następuje poprzez:

- umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;

- przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w materiałach archiwalnych w postaci reprodukcji tych materiałów albo w postaci pisemnej odpowiedzi na zapytanie.

Materiały archiwalne udostępnia się na podstawie pisemnego zgłoszenia zainteresowanego.

2. Dostęp do dokumentacji niearchiwalnej

Realizowany jest na podstawie Zarządzenia Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 25.09.2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji .

Udostępnienie akt niearchiwalnych następuje poprzez:

- umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;

- przekazania podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;

- przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;

- wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

Akta niearchiwalne udostępnia na miejscu i wypożycza poza Archiwum na podstawie pisemnego zgłoszenia do Archiwum KWP w Łodzi.

Dla jednostek/komórek organizacyjnych Policji obowiązuje "Karta udostępnienia akt" (dokument do pobrania).

Wniosek o udostępnienie materiałów niearchiwalnych na rzecz podmiotów spoza resortu spraw wewnętrznych i osób fizycznych powinien odpowiadać założeniom wyrażonym jak we wniosku o udostępnienie akt archiwalnych.

Uwaga:

- Udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej objętej ochroną przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnej na rzecz podmiotów i osób fizycznych realizowane poza resort spraw wewnętrznych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 09.11.2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 106).

- Udostępnianie dokumentacji i akt zawierających dane osobowe następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Udostępnianie akt operacyjnych następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 02.04.2007
Data modyfikacji : 02.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry