Deklaracja dostępności - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej KWP w Łodzi

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 19.01.2016 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 19.01.2016 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy będą dodawane w miarę możliwości, sukcesywnie do filmów. Wyłączenia dotyczą filmów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono 21.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podinsp. Małgorzata Ratajczyk, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 841 27 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Lutomierskiej 108/112. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku od ul. Lutomierskiej. Posiada też tablicę informacyjną znajdującą się nad głównym wejściem.

W holu po lewej stronie od głównego wejścia znajduje się obsługa interesantów. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się pokój, w którym mogą być przyjmowani interesanci. Na wprost wejścia głównego, na ścianie znajdują się dwa telefony umożliwiające skontaktowanie się z osobą na terenie budynku. W przypadku braku znajomości numeru telefonu do zainteresowanej osoby, obsługa interesantów ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie KWP w Łodzi w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). Przejście z punku obsługi interesantów do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, z czytnikiem dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

W budynku znajduje się winda wewnętrzna prowadząca na wszystkie kondygnacje. Korytarze o szerokości powyżej 150 cm. Toalety znajdują się na każdej kondygnacji, nie są przystosowane do osób z niepełnosprawnością. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego znajduje się na stronie internetowej KWP w Łodzi: Zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN), na której zawarte są informacje dotyczące sposobów kontaktu z KWP w Łodzi dla osób głuchoniemych i słabosłyszących.

W zgłoszeniu należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Osoby niesłyszące mogą skontaktować się z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi:

 • telefon (za pośrednictwem osoby przybranej) – 112
 • faks –  47 841 17 33 – Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 • poczta elektroniczna – dyzurny@ld.policja.gov.pl – Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 • w sytuacjach nagłych wysyłajac SMS/MMS na numer 723 694 577 – WSK KWP w Łodzi

Wojewódzkie Stanowisko Kierowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wyposażone jest również w urządzenie elektroniczne tj. wideotelefon, którego numer dostępny jest na stronie Policja e-usługi. Umożliwia on kontakt wideo przy udziale tłumacza języka migowego (PJM). Usługa ta świadczona jest w dni robocze od godz. 8.00 do 20.00.

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka

podinsp. Małgorzata Ratajczyk

 • tel.: 47 841 27 75
 • fax: 47 841 28 79

Plan działania na rzecz poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - Załącznik nr 1 do Decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

Lp. Typ dostępności Zadania Okresy sprawozdawcze Komórki/Jednostki realizujące zadanie Uwagi
1. Dostępność architektoniczna

Realizacja przepisów wynikających z art. 6  ustawy  z dnia 19 lipca 2020 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Wojewódzkiej Policji i jednostkach podległych,  poprzez:

 • zapewnienie wolnych  od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 •  zapewnienie informacji na temat rozkładu dostępnych dla interesanta pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy,
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa   w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495),
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji z budynku w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.
 • sporządzanie rocznych raportów z realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, przypisanych w przedmiotowym planie działania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, lub jednorazowo na konkretny wniosek Koordynatora dostępności.

W indywidualnym przypadku, jeżeli Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi i jednostki podległe nie są w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

31 grudnia 2020 r. za rok 2020

31 grudnia 2021 r. za rok 2021

31 grudnia 2022 r. za rok 2022

31 grudnia 2023 r. za rok 2023

Koordynator ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KWP
w Łodzi, Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Remontów KWP w Łodzi, Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Łodzi, Naczelnik Wydziału  Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Łodzi, Naczelnik Sztabu Policji KWP w Łodzi
Komendant  Powiatowy/ Miejski Policji woj. łódzkiego
Zadanie realizowane zgodnie
z zakresem merytorycznym poszczególnych komórek.
2. Dostępność cyfrowa

Realizacja przepisów wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2020 r.o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  oraz ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w porozumieniu  z KGP, poprzez:

 • instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 • zapewnienie  na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.
 • sporządzanie rocznych raportów z realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, przypisanych  w przedmiotowym planie działania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, lub jednorazowo  na konkretny wniosek Koordynatora ds. zapewnienia dostępności.

W indywidualnym przypadku, w szczególności ze względu na brak możliwości technicznych lub prawnych, zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami

31 grudnia 2020 r. za rok 2020

31 grudnia 2021 r. za rok 2021

31 grudnia 2022 r. za rok 2022

31 grudnia 2023 r. za rok 2023

Koordynator ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KWP
w Łodzi, Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Remontów KWP w Łodzi, Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Łodzi, Naczelnik Sztabu Policji KWP w Łodzi, Zespół Prasowy KWP w Łodzi, Komendant Powiatowy/Miejski Policji woj.łódzkiego
Zadanie realizowane zgodnie
z zakresem merytorycznym poszczególnych komórek.
3. Dostępność komunikacyjno-informacyjno

Realizacja przepisów wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2020 r.o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez:

 • zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
 • zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z właściwymi komórkami KWP w Łodzi w formie określonej w tym wniosku (art. 31 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami),
 • wyznaczenie w jednostkach podległych KWP w Łodzi osób odpowiedzialnych za realizację ww. ustawy.
 • publikacja na stronie internetowych oraz w BIP  KWP  w Łodzi i jednostek podległych informacji o osobach odpowiedzialnych za realizację ww. ustawy,
 • publikacja na stronie BIP raportu dostępności opracowanego przez Koordynatora ds. zapewnienia dostępności zgodnie z art. 11 powołanej ustawy.
 • sporządzanie rocznych raportów z realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, przypisanych w przedmiotowym planie działania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, lub jednorazowo na konkretny wniosek.

W indywidualnym przypadku,
w szczególności ze względu na brak możliwości technicznych lub prawnych, zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego, o którym mowa  w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

31 grudnia 2020 r. za rok 2020

31 grudnia 2021 r. za rok 2021

31 grudnia 2022 r. za rok 2022

31 grudnia 2023 r. za rok 2023

Koordynator ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KWP
w Łodzi, Naczelnik Wydziału Łączności
i Informatyki KWP w Łodzi, Naczelnik Sztabu Policji KWP w Łodzi, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi, Zespół Prasowy KWP w Łodzi, Komendant Miejski /Powiatowy Policji woj.łódzkiego
Zadanie realizowane zgodnie
z zakresem merytorycznym poszczególnych komórek.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 14.10.2015
Data modyfikacji : 04.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
malgorzata.kosmalacybart
Osoba udostępniająca informację:
malgorzata.kosmalacybart Wydział Komunikacji Społecznej KWP Łódź
Osoba modyfikująca informację:
malgorzata.kosmalacybart
do góry